Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels VB = Integratiepartij

Thursday21 February 2019

Friday, 25 September 2009 14:51

VB = Integratiepartij

Written by 

In een column op de Vlaams-Belang-webstek met als titel Meer dan een lapje stof (22-09-09) houdt VB-voorzitter Valkeniers een hartstochtelijk pleidooi voor de integratie van vreemdelingen. Het gehele stuk lang dramt de voorzitter van de eigen-volk-eerst-partij door over het afschuwelijke obstakel dat de integratie en de emancipatie van moslimvrouwen verhindert en dat alles wordt gesymboliseerd door: de hoofddoek. Volgens Valkeniers is het dragen van een hoofddoek een uiting van hoe moslims onze samenleving verwerpen en wordt daardoor aangetoond dat zij integratie in onze westerse wereld afwijzen. Het feit dat moslims nu openlijk pleiten voor het oprichten van eigen scholen vindt Valkeniers verder een bewijs van mislukte integratie en assimilatie. Hij betreurt dat als een zoveelste bewijs van een steeds meer gesegregeerde samenleving en roept een toekomstig spookbeeld op van gesegregeerde wijken en islamitische enclaves waar imams de wet uitmaken en religieuze wachten - net zoals in Iran, schrijft onze USA-lover - waken over de goede zeden.

 

De VB-voorzitter haalt er zelfs de nieuw-gedoopten en recente nieuwe vrienden van de links-liberale kerk bij om zijn stelling hard te maken dat de hoofddoek een symbool van onderdrukking is dat bewust in onze 'vrije' samenleving wordt geïntroduceerd door hen die met die vrijheid weinig goeds van plan zijn. Volgens die nieuwe vrienden van het VB (de heren Barnard, Van Rooy en Sanctorum) die zich begin deze maand in een column in De Standaard - voor het eerst in de 30 jaar dat het debat over de multikul bezig is - afzetten tegen een aspect van deze multikul, namelijk het islamitische deeltje. Jarenlang hebben zij elk probleem ontkend en genegeerd. Dat noch de VB-voorzitter, noch zijn nieuw-linkse vrienden daarbij het allerbelangrijkste in overweging nemen, is sprekend voor hun liberale geestesgesteldheid. Wie heeft die vreemdelingen hier ingevoerd en - nog belangrijker - waarom worden die ingevoerd? De voorzitter en zijn links-liberale accolieten geven daarover geen krimp. Logisch, vermits al deze heren van het gezonde verstand, de burgerlijke alwetendheid en het nog gezondere mercantilisme zweren bij de het ultra-liberale consumptiemodel als symbool van hun Vrije Westen. En laten de liberale kapitaalselites nu juist de invoerders zijn van al die onwillige vreemdelingen. Daarom hebben de heren alleen kritiek op enkele deelaspecten van een immigratie die structureel is: aspecten die die immigratie in de weg staan. Al hun kritiek is gericht tegen hen die weigeren dat liberale model te volgen. Vreemdelingen moeten hier werken en consumeren en zich net zoals de autochtone bevolking ver houden van waarden en normen, ver van geloof en eigenheid. De massa moet aangepast en compatibel zijn aan de agenda van de politieke en financiële elites.

Dat mensen als Barnard en co graag elke volkseigenheid, elk geloof of elke cultuurbeleving die niet strookt met hun eigen nihilistische wereldbeschouwing de nek willen omdraaien, is nog enigszins te begrijpen. Dat is eigen aan die links-liberale hufters die volksstaat, nationale vrijheid en onafhankelijkheid als verwerpelijk zien. Ook vrijheid van meningsuiting vinden deze intellectuele huurlingen van de burgerij maar niks, tenzij het hun eigen vrijheid en hun eigen mening betreft natuurlijk. Voor 'racisten' moeten zwijgwetten gelden. En wie 'racist' is, bepalen zij dan wel. Voor praatjesmakers als hen moet het inderdaad misselijkmakend zijn dat moslimvrouwen in hun rebelse gedrag nog altijd vlotjes naar hun vaders luisteren, zoals Valkeniers in zijn stuk schrijft. Maar dat juist Valkeniers dat schrijft, is wel hoogst merkwaardig. Is het VB dan niet meer de gezinspartij van weleer? De partij die juist waarden als familiale aanhankelijkheid en zelfs familiaal gezag voorstond? Op welk congres is die bocht genomen? Op een zattemanscongres tussen pot en pint? De geest van Karel Dillen is wel heel erg ver weg daar bij het VB. En Alexandra ligt waarschijnlijk in coma in haar kamerzetel. Zeker als de VB-voorzitter beweert dat geloof een privé-zaak is en elke uiting van geloof in openbare ruimten moet worden vermeden. En wij die ons herinneren dat het VB altijd heeft beweerd dat het joods-christelijke geloof de bakermat van onze beschaving zou zijn. Niks van aan, weg met die symbolen, luidt het nu. Als die hoofddoeken maar verdwijnen daarvoor offeren we al onze eigen symbolen blijkbaar graag op.

Om zijn zorg over de onwil tot integratie bij vreemdelingen nog meer kracht bij te zetten, heeft Valkeniers nog een andere bondgenoot in petto: Femke Halsema van Groenlinks in Nederland. Jaja, onze voorzitter haalt de mosterd graag bij links-liberalen. Die mosterd is blijkbaar minder bruin dan die van zijn eigen kameraden. Ons Femke zegt dat de islam zeker een probleem is, omdat het een rem zet op integratie. Ook omdat, zegt zij, een meerderheid van die vreemdelingen zich eerst en vooral moslim voelt en islamitische wetten boven de wetten van het gastland plaatst en dat stemt niet hoopvol voor het integratieproject volgens onze rood-groene Femke. Mijnheer de voorzitter van het VB weet dan nog te vertellen dat het verbieden van hoofddoeken de lont uit het kruitvat trekt en niet omgekeerd. Over welk kruitvat zou die man nu eigenlijk bezig zijn? Het gastarbeiderskruitvat? De multikulchaos? De blijvende aanwezigheid van méér dan 1 miljoen vreemde arbeiders en hun gezinnen? Neen, geen woord van dat alles. Hij heeft het over een stuk textiel. Als we die mensen van hun geloof en taal kunnen beroven, dan is de lont uit het kruitvat volgens Valkeniers. Maar volgens ons is er een véél groter kruitvat dat op ontploffen staat: er zijn nu reeds meer dan 1 400 000 mensen die leven van een RVA-uitkering. Dat zijn dus allemaal werklozen - volledige en gedeeltelijke - of pre-gepensioneerden. Allemaal mensen die geen werk hebben. De liberale kapitaalselite heeft 1 500 000 vreemdelingen ingevoerd, al dan niet legaal. Zelf een blinde mol kan bevroeden waar het probleem zit. Of een gesluierde dan wel ongesluierde ingevoerde werkkracht de baan van iemand van ons inpikt, daar liggen wij niet van wakker. Wel van het feit dat het een baan voor het eigen volk minder is. Dat is de echte lont in het kruitvat en dat kan men maar oplossen door remigratie. Dat is wat anders dan gejank over een hoofddoek.

De politieke elite, ingezonderd die van het Vlaams Belang, zijn zo ver weg in het hoofd dat de echte zorgen van de mensen hen niet meer raken en zij dus liever chicaneren over het geloof van vreemde mensen dan over de financiële noden die het eigen volk heeft. Ook dat is te begrijpen als men weet dat die politieke elite zichzelf uitstekend verzorgt met superlonen en afscheidsbonussen. Ook is het gemakkelijker om de massa in de ban te houden van hoofddoekenaffaires en andere bliksemafleiders dan te moeten toegeven dat politici met veel geld van het volk de bankgangsters uit de puree hebben gehaald en dat die puree nu door besparingen zal moeten betaald worden door het volk. Dat wordt slappe kost voor de volgende jaren, met dank aan de liberale elite. Wat het Vlaams Belang betreft, moet het voor iedereen toch stilaan duidelijk worden dat deze partij een huis is met vele kamers. Die kamers zijn leeg en niemand vindt er nog goed zijn weg. Velen die doorhebben dat de koe uitgemolken geraakt, zoals de afgedankte flik Demol, hebben al de boetiek verlaten. Anderen die van geen hout pijlen kunnen maken, omdat ze nog nooit van hun leven een echte job hebben uitgeoefend blijven ter plaatse trappelen uit noodzaak om toch maar een inkomen zonder werken te blijven genereren. Voor de rest is deze partij - net zoals de andere burgerlijke partijen - ideologisch, klinisch dood. Misschien dat we op 3 oktober tijdens het debat tussen mij en mijn vroegere VMO-kameraad Huybrechts enkele solidaristen die daar nog verloren lopen richting exit kunnen loodsen. Dan kunnen ze die vele lege kamers verlaten en in ons nieuw-solidaristische huis een warm onderdak vinden.

E. Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter