Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Illegalen en de corrupte staat

Saturday23 February 2019

Saturday, 22 November 2008 16:03

Illegalen en de corrupte staat

Written by 

De Belgische staat is een corrupte staat waar de machtskaste haar doelstellingen alleen maar kan opleggen aan de bevolking door middel van het in stand houden van een gecorrumpeerde ambtenarentop welke de doelstellingen van die machtskaste helpt te verwezenlijken. Daarom ook dat de door de politiek benoemde ambtenaren (zéker bij de top) in dit land zo vaak betrokken zijn bij malafide praktijken en dat ze het misbruik van openbare fondsen zijn gaan zien als een vorm van gewoonterecht. Niemand kijkt er nog echt van op als er weer eens benoemingen worden gefikst of vet betaalde postjes worden uitgedeeld aan personen die op zijn zachtst als zuivere parvenu's kunnen omschreven worden. Het 'ons kent ons'-sfeertje is hier in dit land alomtegenwoordig en de praktijk van knoeien en verspillen wordt verticaal gekopieerd, aangezien de politieke top dit gedrag toch elke dag weer schaamteloos tentoonspreidt. Deze toplaag heeft onze instellingen gewoon gekaapt en verkaveld onder elkaar al betrof het hier hun privé-bezit. Beheerders van het publieke domein krijgen lonen uitbetaald die ver boven elke redelijke vergoeding uitstijgen en de politietop staat wat betreft deze vuile praktijken vandaag als koploper bekend. Maar als je een grondige analyse maakt van hoe dit allemaal mogelijk is, dan kom je al vlug uit op de ware oorzaken die hebben geleid tot deze sfeer van immoreel verderf in onze instellingen, zeker maar niet uitsluitend bij de politie.

 

De top van onze administratie voert dus de agenda uit van de machtskaste. Elites veranderen niet en wie verder kijkt dan de neus lang is, zal dit ook niet afwimpelen als ware het een dubieuze complottheorie. De machtskaste manipuleert de politiek, de wet en de wetstoepassing en zet deze zodoende naar haar hand. In de meeste landen waar er corruptie op grote schaal heerst (morele of andere) is een duidelijke correlatie met criminaliteit merkbaar en dat is hier in België niet anders, hooguit verzwegen. Laat ons het voorbeeld van de problematiek van de illegalen eens aftoetsen aan deze stelling. In verband met de immigranten zonder papieren kan men een duidelijke samenhang zien tussen de doelstellingen van de economische machtskaste enerzijds en de lakse houding van de politietop en FOD Asiel en Migratie anderzijds. De machtskaste wil niet dat er krachtdadig wordt opgetreden en de top van de administratie die bevoegd is in deze materie laat zich hier duidelijk door leiden. De eigenlijke machtsdragers omzeilen zo de wet en dit opent de weg naar het huidige beleid van criminaliteit door onrechtmatig verblijf te ondersteunen in plaats van te bestrijden, zoals eender wie zou verwachten. In dit land leven naar schatting 150.000 tot 200.000 mensen zonder papieren en dus zonder enige vorm van wettelijk verblijfsrecht. Deze groep van illegalen is ondertussen uitgegroeid tot een aparte klasse van mensen die kunnen beschikken over lobbygroepen (dan wel nuttige idioten) die hen ondersteunen, onderduikadressen bezorgen, frauduleuze tewerkstelling, gratis ziekenzorg, juridische omkadering, enz.

Hier ontstaat voor ons aller ogen een op illegaliteit gevestigde maatschappelijke onderbouw (de illegalen) in onze steden die openlijk worden ondersteund door een zichzelf met illegaliteit in stand houdende maatschappelijke bovenbouw (ambtenaren, maar ook advocaten, priesters, hulpverleners, enz.) Er is met andere woorden een complete schaduwsector ontstaan van mensen, die zo overtuigd zijn van het feit dat hier alles wordt gedoogd, dat zij zelfs durven overgaan tot het ondersteunen van publieke acties voor de illegalitei. En ja, dat ze daarvoor zelfs openbare en privé-ebouwen durven kapen is ons ook inmiddels bekend. De illegaal wordt hier de hand boven het hoofd gehouden door de top van de bevoegde administraties - waaronder de politie en het parket - en de wetsbeschermers verkrachten zo hun eigen wetten. Maar eigenlijk mogen we daarover niet verwonderd zijn als we weten dat de politieke macht in opdracht van het grootkapitaal maar wat graag een massa goedkope arbeidskrachten achter de hand wil houden om zo de druk op de officiële lonen te houden, maar ook om zo de markt van de zwarte, dus goedkope arbeid te kunnen voorzien van een constante toevoer aan productiekrachten. Dit is de werkelijke reden waarom er niet wordt opgetreden tegen illegalen en dit is waarom men deze flagrante wetteloosheid verder laat woekeren. In ruil voor medewerking aan deze wetteloze situatie mogen ambtenaren tenslotte ook voor eigen nut de wet nu en dan aan hun lakeischoentjes lappen. Immers, voor wat hoort wat.

De sfeer van corruptie binnen de politietop is dus eigenlijk mede ontstaan doordat de aanpak van het illegalenprobleem baadt in een algemene sfeer van politieke corruptie. Een op corruptie gestoelde maatschappelijke tolerantie tegenover het fenomeen van illegalen is zodoende verantwoordelijk voor een algemene sfeer van wetteloosheid die in dit land heerst. Dat kan ook niet anders. Als een maatschappij gedoogt dat er tienduizenden, zelfs honderdduizenden hier een parallelle en een op illegaliteit gesteunde gemeenschap uitbouwen die losstaat van de wettelijke, dan is er sprake van een desintegratie van die wettelijke samenleving en van ons samenlevingsmodel in het algemeen. En moet het nog beklemtoond, elke desintegratie van een samenleving zal leiden tot een criminalisering van die samenleving bij gebrek aan gezag en orde. Het N-SA verzet zich met klem tegen een dergelijke ontwikkeling van criminalisering van onze samenleving en wij willen dan ook ons standpunt verduidelijken door enkele maatregelen voor te stellen waarmee we dit voorkomen:

 1. Illegalen moeten actief worden opgespoord en vervolgd.
 2. Iedereen die een illegaal helpt - hetzij door deze werk te verschaffen, hetzij door deze onderdak te geven - moet vervolgd kunnen worden als medeplichtige aan een misdrijf. Dit geld zowel voor personen als voor overheden die niet bevoegd zijn terzake.
 3. Het confisqueren door de staat van onderduik- en werkplaatsen moet mogelijk worden, net zoals dat nu kan bij mensenhandel. Voor ons staat het profiteren van illegalen door huuropbrengsten of  winsten via tewerkstelling immers gelijk aan de praktijken van mensenhandelaars, dus waarom niet wettelijk de twee op gelijke voet zetten?
 4. Geld of middelen die dienen om de status van een illegaal te verlengen of te bestendigen worden tegenwoordig door de staat gretig aangehaald. Groepen en individuen die voor dergelijke doelen geld inzamelen of ter beschikking stellen moeten als financiers van een crimineel netwerk worden gezien. Het feit dat zij zo willens nillens de mogelijkheid scheppen om criminele netwerken in stand te houden of te ondersteunen - zelfs als het niet de bedoeling zou zijn - is doorslaggevend.
 5. Illegalen moeten in goed uitgeruste, beveiligde en gesloten centra worden opgevangen, geen tijdelijke half-geïmproviseerde opvangcentra. Medische verzorging mag enkel in deze centra worden verstrekt.
 6. Gezinnen mogen uit humanitaire overwegingen niet uit elkaar worden gehaald en bijgevolg moeten kinderen samen met hun ouders in deze gesloten centra worden opgevangen en verzorgd.
 7. Om de bevolking te betrekken in het oplossen van dit probleem moeten burgers de mogelijkheid krijgen om illegalen waarvan zij de woonplaats kennen via melding bij de politie te helpen hun weg te vinden naar deze verplichte centra. De mogelijkheid van een vergoeding hier tegenover te stellen moet niet uitgesloten worden. Zo creëren we een groter maatschappelijk draagvlak en scherpen we tegelijk de burgerzin aan.

De verzameling van deze maatregelen moet voor het N-SA uiteindelijk uitmonden in een terugzending van alle illegalen naar hun land van herkomst (of een ander land naar keuze). Deze doelstelling moet zonder onderscheid of uitzondering gelden en daadkrachtig worden uitgevoerd. Alleen met nationaal-revolutionairen en een nationaal-revolutionair élan kan deze problematiek tot een goed einde worden gebracht.

Laat ons dus de nationale revolutie van de mentaliteit versterken en uitbreiden!


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

 • Over Ons
 • Meedoen
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • +32(0)476/39.83.66
 • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter