Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Partij 2030 [LEDENBIJDRAGE]

Saturday23 February 2019

Saturday, 11 February 2012 13:07

Partij 2030 [LEDENBIJDRAGE]

Written by 

Terwijl de reguliere politieke partijen van links tot rechts allemaal doordrenkt zijn van de nuttige idioten wiens politieke waanbeelden vroeg of laat allemaal moeten leiden tot hetzelfde netto-resultaat, zijn er tegenwoordig ook bij voor wie het allemaal nog niet snel genoeg gaat. Bijvoorbeeld bij onze noorderburen, ooit de zelfverklaarde kosmopolitische storthoop van Europa, maar dat zelfbeeld werd een paar jaar geleden aardig aan diggelen geslagen toen het thuisland van het poldermodel getrakteerd werd op een aantal politieke moorden als gevolg van de gekunstelde clash of civilizations en zich daar bovenop ook nog eens geconfronteerd zag met een verrassend 'njet' uit de eigen onderbuik jegens de introductie van een Europese grondwet; daarmee voor de hele EU een frusterende vertraging opleverend in de opmars der Europese instellingen ten nadele van de nationale soevereiniteit.

Sindsdien is de zogenaamd progressieve elite altijd een tikje rancuneus geweest jegens "Henk & Ingrid", de laatste jaren een gangbaar containerbegrip (n.b. ook nog eens geïntroduceerd door Wilders) voor de onder- en middenklasse die gewoon moet werken voor de boterham in plaats van op ellenlange vergaderingen aan process management te doen en naderhand whiskey te degusteren in de plaatselijke Rotary Club. Het hoeft ook geen betoog dat deze "Henk & Ingrid" daarom per definitie ook "dom", "cultuurloos" en "vatbaar voor populisme" zijn.

Maar hoewel dat soort achterhoedegevechten het meest in het oog springende aspect vormen van het politieke debat in Nederland van de afgelopen twee jaar, hebben sommigen wel andere problemen en bijgevolg iets beters te doen. Dus nu heeft een groepje van de allerprogressiefste denkers, onder regie van publicist Joop Hazenberg, er niet beter op gevonden dan te vertrekken van de stelling dat ook de gánse Haagse politiek hopeloos inert is, achter de nieuwste ontwikkelingen aanholt (in zekere zin is dit natuurlijk ook zo), en dat we maar wat proactiever moeten zijn in het aansluiten bij de nieuwe realiteit. Een groepje van de meest dynamischen onder het managerschap heeft, aangestoken door allerlei sociologische fantasmen over responsabiliteit en de "twitter-generatie", daarbij ook een heus target voor ogen: het jaar 2030! Om hun doelstellingen te realiseren, wordt meteen een nieuwe partij in het leven geroepen: de Partij 2030.

 

Partij 2030 is in eerste instantie nog een nieuwe denktank die uiteindelijk een nieuwe speler op het politieke veld moeten worden: een soort van nieuwe D66, maar dan op 21ste-eeuws formaat. Weinig verrassend pleit Partij 2030 vooral voor de volledige ontmanteling van de verzorgingsstaat! De pensioenleeftijd moet alras omhoog naar 70, nog een slordige drie jaar extra bij wat de huidige hervormers van de arbeidsmarkt op het oog hebben. Maar daar houdt de strijd tegen de solidariteitsbeginselen niet mee op. Met de "vergrijzing" als eeuwige fetisj, worden argumenten opgeworpen om het geld maar meteen helemaal weg te zuigen uit de zorg, zodat het terug geïnvesteerd kan worden in het onderwijs. Herverkaveling van de sociale prioriteiten, zegt men? Dit geld wordt nochtans niet gebruikt opdat onze kinderen beter zouden kunnen leren en studeren, zodat ze zich als mens beter kunnen ontwikkelen en voorbereid zijn op het toekomstige leven, maar zodat uw werknemer u straks met subsidiegeld levenslang op cursus kan sturen teneinde zijn eigen concurrentiepositie te verbeteren. Het "levenslange leren", heet dat in het ondernemersjargon van de Partij 2030. Ondernemers, die in toenemende mate afhankelijk zijn geworden van de gespecialiseerde economie nu onze zware industrie naar goedkopere oorden is verkast, hoeven op die manier straks hun eigen portemonnee niet meer aan te spreken willen ze hun personneel laten concurreren met de BRIC-landen. De ouderen en behoeftigen in onze samenleving, die niks meer opbrengen, geeft men er graag voor op. Zo kunnen de ondernemers, met het geld dat aan de samenleving ontfutselen, optimaal inspelen op de "immer transformerende arbeidsmarkt".

Dat dit alles weer gepaard moet gaan met de nodige vlagen van eurofilie, zal niemand wellicht verbazen. Europa is het kader waarin de ontmanteling van de verzorgingsstaat moet plaatsvinden, en daarvoor moeten zoveel mogelijk bevoegdheden van de soevereine staten worden overgeheveld in naam van het grotere belang. Ook moeten in dat nieuwe Europa "regelvrije zones" bestaan, een neoliberale droom waar het kapitaalkrachtige ondernemerschap ongestoord haar experimenten kan botvieren en als het ware een staat binnen een staat oprichten. Het punt waarop bedrijven de rol van de natie gaan overnemen is vanaf hier niet ver meer... En, top of the bill, het programma kán niet compleet zijn zonder dat er ook nog eens een woordje aan het migratiebeleid gewijd moet worden. Nieuwe arbeidskrachten zijn nu niet zozeer meer nodig om de pensioenen te betalen, maar wel om het zorgpersoneel aan te vullen want daar hebben ze er straks een half miljoen van tekort in Nederland. Het is ons nochtans niet duidelijk met welk geld men dat nieuwe zorgpersoneel precies wil gaan betalen, aangezien alle fondsen op de schop moeten om ruimte te maken voor nieuw "cursusgeld".

Klinkt één en ander in het programma van Partij 2030 misschien nog wat knullig en zweverig, het moge duidelijk zijn dat de veranderende politieke en economische realiteit van de 21ste eeuw impuls zal geven aan het ontstaan van nieuwe politieke bewegingen, waarbij de traditionele 19de en 20ste-eeuwse begrippen in versnelde mate aan de kant zullen worden geschoven.

Of deze nieuwe Nederlandse politieke "denktank" het effectief tot 2030 gaat uithouden, zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar de toon is bij deze alvast gezet, en het is aan bewegingen als het Nieuw-Solidaristisch Alternatief om in de toekomst een klaar en duidelijk, solidaristisch tegengeluid te laten horen tegen deze natte, neoliberale dromen naarmate ze zich steeds meer tot onverholen doelstellingen gaan ontpoppen.

 

 


 

Artikel:

Het is tijd om Den Haag open te breken

Partij2030 wil de verzorgingsstaat en het openbaar bestuur radicaal hervormen – wie doet mee?

Dit artikel verscheen (in licht bewerkte vorm) in de nrc.next van 23 januari 2012

Nederland heeft geen strategische blik en raakt zijn weerbaarheid kwijt. Daarom wil ik Partij2030 oprichten, om ons land met een radicaal hervormingsprogramma klaar te stomen voor de toekomst.

De nationale politiek draait ons steeds meer een rad voor de ogen. Door de recessie, de eurocrisis en aanstaande bezuinigingen regent het tegenwoordig valse en onhaalbare beloftes. Zoals: 'Er gaat geen soevereiniteit van Nederland naar de EU', 'we gaan geen geld sturen naar de knoflooklanden' of 'bij bezuinigen eerst snijden in ontwikkelingshulp!'

Ik maak me ernstig zorgen over de gevolgen van deze populistische politiek. Kennelijk ontbreekt het in Den Haag aan elke strategische blik op de toekomst. Bestaande belangen worden te veel behartigd, de blik op de lange termijn ontbreekt. Met de huidige politieke koers sluit ons land zich steeds meer af van een steeds kleiner wordende wereld. Daardoor komt de dynamiek van Nederland in het gevaar, dreigt een scheuring in de solidariteit tussen generaties en komt uiteindelijk de verzorgingsstaat op het spel te staan.

Hervormen.nu

Het is de hoogste tijd dat we de structuren van de staat hervormen en klaarstomen voor de 21steeeuw. Er komen enorme uitdagingen op Nederland af, van vergrijzing en een krimpende arbeidsbevolking tot fundamentele dilemma's rond het Europese integratieproces en de opkomst van Azië. Maar het hervormingsgezinde en optimistische geluid in de politiek is volkomen gemarginaliseerd. Jongeren, die de meeste gevolgen van 'de nieuwe wereld' zullen ondervinden, hebben nauwelijks een idee van wat op hen afkomt.

Daarom moet het politieke systeem worden opengebroken. Daarvoor wil ik Partij2030 oprichten. Om van Nederland weer die moderne, open en dynamische samenleving te maken die het ooit was, moeten we de verzorgingsstaat en het openbaar bestuur radicaal hervormen, en dient Nederland op te gaan in een Verenigde Staten van Europa.

Schop in de verzorgingsstaat

De hoofdlijnen van deze hervormingsagenda zien er wat mij betreft zo uit. Allereerst de verzorgingsstaat. Waar Wilders c.s. de huidige verworvenheden zoveel mogelijk willen behouden, moeten we die juist drastisch vernieuwen, omdat de vergrijzing een permanente situatie wordt, de welvaart zal afnemen en globalisering om een flexibele samenleving vraagt.

Er moet meer individuele ruimte komen, naast sterk vereenvoudigde collectieve arrangementen. Verder wordt het zwaartepunt verlegd van zorg naar onderwijs, van zekerheid naar flexibiliteit, van onderlinge solidariteit naar eigen verantwoordelijkheid. Niet alleen gaat het om fundamentele hervormingen in zorg en onderwijs maar ook om herziening van de woning- en arbeidsmarkt en het immigratiebeleid. Dit zorgt ervoor dat iedereen zelf aan de slag moet.

Concrete maatregelen die ik voorstel zijn verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 70 jaar, het grootschalig invoeren van het levenslange leren, ontmanteling van het niet-representatieve poldermodel, een actief immigratiebeleid voor zorgpersoneel, beperken van de duur van vaste contracten en het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. In ruil wordt het belastingstelsel compleet vernieuwd (en de belastingdruk verlaagd) en voert de overheid regelvrije zones in waar burgers en organisaties kunnen experimenteren met nieuwe vormen van werken, wonen, onderwijs en zorg. Verder worden de aardgasbaten naar Noors model in een apart vermogensfonds gestort, zodat deze kostbare gelden voor meerdere generaties beschikbaar blijven.

Naar een sterk lokaal bestuur

Dan de herinrichting van het openbaar bestuur. Waar de conservatieve politieke krachten hameren op het belang van de natiestaat, durft Partij2030 die juist los te laten, ten bate van het lokale én het Europese bestuur. Nationale structuren verliezen aan macht en relevantie door de opkomst van de 'netwerksamenleving', een onhoudbare ontwikkeling die te maken heeft met globalisering en de toenemende autonomie van burgers. Daarnaast kent Nederland een enorme bestuurlijke drukte: zo bleken vier partijen eigenaar te zijn van één afgefikte zendmast, waarvan het herstel pas na maanden overleg en bemiddeling vanuit Den Haag is begonnen.

Nieuwe, overzichtelijke verhoudingen tussen lokaal, nationaal en Europees bestuur zijn daarom nodig. Dat betekent minder ministeries, minder bestuurslagen, minder ambtenaren en minder staatstaken. De provincies, waterschappen en gemeenten gaan samen tot ongeveer dertig sterke en autonome regio's, geleid door een direct gekozen Stadhouder.

Ook het proces van beleid maken is aan vernieuwing toe. Dit gebeurt nu nog te veel achter de schermen, zonder werkelijke betrokkenheid van burgers en ondernemers. Daarom pleit Partij2030 voor de invoering van een wiki-overheid, een overheid die op basis van co-creatie wetten en regels maakt. De afweging van het publieke belang blijft in de Tweede Kamer, gekozen via het Duitse 'tweestemmenstelsel'. Dat systeem leidt tot volksvertegenwoordigers met een eigen mandaat en minder partijen in de Kamer. En natuurlijk verkiezen we de minister-president direct.

De Verenigde Staten van Europa

Het derde hoofdthema van Partij2030 is de snelle federalisering van de Europese Unie. Het probleem van Europa zit niet in de economie, maar in de politiek: het uitblijven van een centraal gezag. In een sterk onderling verwerven Europa vallen belangen van natiestaten niet meer te scheiden.

Daarom moeten we stappen zetten naar een Verenigde Staten van Europa. Ik denk concreet aan de invoering van een Europese belasting, een vaste pensioenleeftijd, geharmoniseerde arbeidswetgeving en onderwijscurricula. Verder moet het Europees Parlement omgevormd worden tot een 'Huis van Nationale Afgevaardigden', bestaande uit nationale parlementariërs. Zo omzeilen we de dodelijke verantwoording-per-natiestaat voor elk Europees besluit.

Met deze radicale agenda moet Nederland weer de leukste provincie van Europa worden. Anders dreigt het bejaardenhuis-scenario, een vooruitzicht waar ik niet voor teken.

Co-creatie van een partij?

Dus, meedoen aan de verkiezingen van mei 2015? Er is een probleem. Ik loop sinds 2011 rond met het idee voor Partij2030 en heb daarvoor een reeks brainstorms gehouden met een groep leeftijdsgenoten. Maar de netwerkgeneratie, is eerlijk gezegd, notoir slecht in het organiseren van bewegingen en structuren. De gehouden bijeenkomsten hebben ondanks het enthousiasme niet geleid tot een echt partijteam. Wel waren we het eens over de structuur van de partij: net zoals bij de PVV van Wilders is geen lidmaatschap mogelijk, maar wordt de visie in een continue 'co-creatie' met burgers en organisaties veranderd, aangescherpt en vernieuwd.

Omdat het me zonde lijkt om de geformuleerde toekomstvisie en ideeën te laten vervliegen, gooi ik de opzet van Partij2030 open – nog voordat er een structuur of een team is. Ik ben benieuwd hoeveel weerklank mijn onvrede met de politiek, het uitblijven van hervormingen en mijn toekomstvisie krijgt. En of mensen bereid zijn om (in eerste instantie online) een bijdrage te leveren.

Daarom staan alle stukken van Partij2030 nu online. Van het waarom van de partij tot de analyse van het huidige Nederland, van de visie op de staat in 2030 tot een concreet 21 puntenprogramma. Lezers kunnen op alle teksten reageren en suggesties doen voor verbetering. Natuurlijk zijn we op Twitter te volgen, via @partij2030 of #partij2030. (Mocht dat allemaal te veel moeite zijn, dan kunt u op de Facebook-pagina lid worden van de groep.) En in de winter en lente van 2012 organiseer ik een paar openbare brainstorms.

Dit is mijn twee-punt-nul-aanzet voor een sprong naar de macht. Ik ben benieuwd hoeveel mensen (met name generatiegenoten) mee willen springen. Heeft iemand vast een camera en een loden jas om een filmpje uit 1966 na te maken? Of zullen we een eigen campagne verzinnen?

Joop Hazenberg is schrijver.

Verwijzingen:

http://www.partij2030.nl

http://www.facebook.com/groups/312068338816654/

http://www.linkedin.com/groups/Partij2030-4213896

http://www.linkedin.com/groups/Partij2030-4213896

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter