Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: dwangbuis voor andersdenkenden

Saturday19 January 2019

Friday, 28 August 2015 11:19

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: dwangbuis voor andersdenkenden

Written by 

Zoals u onderaan dit artikel kunt lezen is het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) in het bijzonder artikel 11 van dat verdrag, waar de vrijheid van mening en vereniging in worden bepaald, een voorbeeld van hoe het neoliberaal systeem voor zichzelf alle rechten heeft toegeëigend op wat een ‘ vrije’ mening is en wie zich mag vereniging. Dat dit artikel in de nabije toekomst – vanwege de asielinvasie – door de burgerlijke elite tot in haar uiterste (beperkende) consequentie zal worden geïnterpreteerd, dat mag duidelijk blijken uit de woorden die Angela Merkel in Heidenau uitgesproken heeft. Daarin stelde ze duidelijk dat:

 

“We moeten al het mogelijke doen om duidelijk te maken dat er geen tolerantie is voor mensen die niet openstaan voor asielzoekers.”

 

Merkel noemde dergelijke ‘meningen’ afschuwelijk en onmenselijk (als voorzet om ze in de toekomst gemakkelijker te kunnen criminaliseren). Daarmee werd de toon gezet: een anti-immigratieactivist wordt dan al vlug iemand die de ‘veiligheid en de rechten van anderen in gevaar brengt’, en zich aldus volgens het EVRM strafbaar maakt. De truc zit hem hierin dat de neoliberale dictatuur (met applaus van de verwrongen geesten op links) bepalen wat en wie strafbare daden pleegt (en hier gaat het om meningsdelicten). Dat zijn volgens de bourgeoisie niet de massa’s die alle asielwetten aan hun laars lappen en illegaal het land binnengekomen, maar de eigen bevolking die zich daartegen durft te verzetten.

 

Het grote probleem met de EU-dictatuur is dat er in de nationale parlementen (die enkel uitvoerders zijn van de EU-politiek en dus vergeleken kunnen worden met ambtenaren van de Unie) niemand zit die dit EVRM aanvecht of verwerpt. De dictatuur was namelijk zo slim om het ontvangen van partijsubsidies afhankelijk te maken van het ondertekenen van dit verdrag. Dat heeft ertoe geleid dat er geen enkele partij (vertegenwoordigd in de parlementen en/of regering) is die vrij is deze bepalingen te verwerpen. Wat op zich al de noodzaak van een nieuw-soortige partij aantoont. Je kan maar oppositie voeren tegen de asielinvasie wanneer je de dwangbuis van het EVRM afwerpt. Daarom is de demarche van De Wever inzake een verschillend sociaal statuut voor nieuwe inwijkelingen ook zo hypocriet. Hij weet best dat zijn partij het EVRM heeft ondertekend (waarin “discriminatie’ van burgers verboden is). Tussen haakjes: ook de “anti-establishment-partij” Vlaams Belang heeft deze dwangwetten ondertekend, wat hun geloofwaardigheid inzake anti-immigratiestrijd dubieus maakt.

 

De beweging ‘Solidarisme.be’ neemt dan ook volledig afstand van het EVRM. Wij stellen voor een eigen nieuwe nationale grondwet op te stellen (niet een kopie van het EVRM) zoals vandaag, aangepast aan de democratische noden van de 21ste eeuw, een grondwet van en voor het volk, waarin de rechten van het eigen volk prioritair zijn. Een grondwet die ‘ons’ beschermt en verdedigt, de nationale onafhankelijkheid garandeert. Dit is ons land, we moeten dan ook vechten om onze rechten te verdedigen, dit tegen de ‘bezetters’ vanuit de Europese Unie, het neoliberale en het linkse gespuis die hun ‘vreemdelingenlegers’ op ons hebben losgelaten.

 

“Laten we realistisch blijven en het onmogelijke eisen” (Che Guevara).


 ARTIKEL 11

Vrijheid van vergadering en vereniging

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.

2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat van de Staat.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter