Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Monday, 25 January 2010 21:08

Amerikaans kapitalisme II

Written by 

De dreigende sluiting van de Opel-fabriek in Antwerpen, hangt zoals in een vorig artikel reeds gezegd samen met de Amerikaanse macht binnen het internationaal kapitalisme. De manie van “onze” politici om onder druk van het patronaat en andere liberale extremisten voortdurend verder te liberaliseren en vrijhandelsakkoorden af te sluiten, leidt er toe dat de industrie die Vlaanderen sinds de jaren ’60 van de 20ste eeuw welvaart bracht, wegkwijnt. De oplossing kan niet gezocht worden in nog meer liberalisme en wereldwijde concurrentie, maar wel in nationalisatie en afbraak van de bemoeizieke EU die als loopjongen-instituut dient om de belangen van het grootkapitaal te vrijwaren.

De enige vragen die gesteld moeten worden aangaande staatssteun aan Opel, is of dit gemeenschapsgeld niet kan of zal verdwijnen in de zakken van de aandeelhouders, CEO’s en managers of naar het failliete Amerikaanse GM zal vloeien. Indien nodig moet de staat dit bedrijf volledig in handen nemen en hoe dan ook de Amerikanen buitenborstelen. De Zweden hebben met hun SAAB-fabrieken hetzelfde probleem waar de Amerikaanse GM-bloedzuigers nog alles uit het bedrijf willen persen om aan het einde van de rit dan liefst nog een Europese autofabrikant van de wereldmarkt te zien verdwijnen. Maar dit dossier is slechts één van de vele…

De Amerikaanse investeringen lopen al geruime tijd terug in ons land, en in tegenstelling tot de politieke en economische goegemeente juichen wij dit toe! Spijts de “Vlaamse” Vlerick-boys, spijts het lobbywerk van Amcham, maar hoe sneller de Ami’s hun biezen pakken uit Vlaanderen, de Nederlanden en Europa, hoe beter! Zo is bijvoorbeeld het ledenaantal en de invloed van de American Belgian Association is de jongste decennia beduidend afgenomen. De komst van de Amerikaanse multinationals naar Vlaanderen in de jaren ’60 is ondertussen omgekanteld naar eerder een leegloop en afbouw van hun investeringen. Terwijl hun bijdrage aan welvaartscreatie terugloopt, is de politieke, militaire en vooral culturele invloed groter dan ooit. De Vlaamse en Nederlandse havens hebben geen nood aan vrijhandel die hen tot een speelbal maakt in een handelseconomie dat tot pure logistiek verwordt, maar wel aan een hecht en geïndustrialiseerd Europees hinterland. Handel kan en is noodzakelijk, vrijhandel niet!

Het Opel-dossier toont duidelijk aan dat het Vlaamse volk geschaad wordt in haar belangen door vrijhandel en de veel te sterke greep van multinationale ondernemingen op haar economie. Vlaanderen mag dan clichématig wel een KMO-land genoemd worden, de macht van de MNO’s neemt overhand toe door de liberalistische dictaten die ondermeer de EU aan ons en de rest van de Europese volkeren oplegt. De dictaten dat alle verkeer van goederen, diensten, kapitalen en mensen vrij moet zijn in de EU moeten in vraag worden gesteld, net als de volledige economistische opbouw van die EU zelf. De afhankelijkheid van de internationale handel moet net afgebouwd worden in plaats van nog verder opgevoerd.   

In Vlaanderen, de Nederlanden en Europa zal het besef bij de bevolking onherroepelijk moeten gaan groeien dat wij afstand dienen te nemen van een cluster van instellingen en hetgeen waar zij voor staan, om zowel onze cultureel-identitaire eigenheid als onze sociaal-economische welvaart te beschermen. Deze cluster omvat ondermeer de EU, de NAVO, het Atlantisme, de Bilderberg-groep, het “Westen”. De economische en politieke elite die vandaag sinds decennia de lakens uitdeelt, maakt deel uit van die cluster. België als staat maakt samen met de Belgicistische elite die dit land in stand houdt deel uit van die cluster. Daarom hebben de nationalisten in Vlaanderen en bij uitbreiding de Nederlanden de plicht om van sociaal-economische conflicten in de bedrijven, de financiële crisis en haar gevolgen,… gebruik te maken om dit systeem dat het staatkundige status-quo wenst te behouden te ondergraven en aan te vallen waar mogelijk. Het voortdurend achternalopen van Vlaamsgezinde ondernemers is een dwaalspoor als deze ondernemers niet in deze strategie willen meestappen, waarover verder meer.

Naïef zijn die Vlaams-nationalisten, die denken dat er Amerikaanse steun zal komen voor Vlaamse onafhankelijkheid omdat ze met wat antisocialistische praat al snel een luisterend oor vonden aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Naïef, omdat de machtigen in de EU en in België bijzonder nauw verbonden zijn in dat geallieerde liberale westerse kamp sinds 1944. Naast Albert Frère, de familie Lippens, baron Paul Buysse, behoort ook Etienne Davignon bijvoorbeeld tot het kransje van de grootkapitalisten die België liever langer zien bestaan. Davignon was eerder al voorzitter van de Bilderberggroep, de in 1954 gestichte club die West-Europese en Noord-Amerikaanse topondernemers, politici, academici, hooggeplaatste militairen, CIA-leden,… regelmatig samenbrengt om er de internationale politieke en economische kwesties te bespreken als een ware wereldschaduwregering. De Bilderbergbijeenkomsten werden trouwens van meet af aan in belangrijke mate gefinancierd door de multinational Unilever en de CIA. In die kringen is naast het volledig vrijmaken van de economische markten ook het staatkundig status-quo van westelijk Europa gewenst, de Belgicistische kapitalistenelite heeft er haar stem, invloed en macht binnen. De enige uitzondering die op dit staatkundige status-quo werd gemaakt, is de hereniging van Duitsland door de vroegere DDR bij de BRD-bezettingsstaat te voegen omdat dit paste in één van de belangrijkste oorspronkelijke bedoelingen van de Bilderbergers: het verzwakken en inperken van de Russische macht.

Het moge duidelijk zijn dat de leden van de Marnixring, de zogezegd Vlaamsgezinden in de KBC-top of in de Warande,… nog net ietsje te licht wegen in het kapitalistische ondernemerswereldje om daar de beslissingen in het voordeel van Vlaanderen te beslechten. De Bilderberggroep werd trouwens opgericht door de Nederlandse prins Bernhard, de gekende corrupteling uit het Huis van Oranje Nassau die zich liet omkopen door de Amerikaanse straaljagerfabrikant Lockheed. Niet alleen de Oranje-Nassau’s zijn betrokken bij Bilderberg, ook de Saksen-Coburgs vergezellen graag hun Belgicistische kapitalisten naar de Bilderbergconferenties. Telkens weer worden ontluikende Vlaamse elites op sociaal-economisch vlak binnen de kortste keren bewerkt door de Belgicistische kapitalistenkliek die hen ofwel uitrangeert ofwel beloont met een adellijke titel, een exclusieve toegang tot bepaalde salons en kringen waardoor enige Vlaamsgezindheid al snel verloren gaat. Het boek ‘De Vlamingen - Een volk zonder bovenlaag’ van auteur Joost Ballegeer schetst deze situatie zeer duidelijk.

De Vlaamse en Heel-Nederlandse nationale strijd kan wat ons betreft dan ook niet anders dan samenvallen met een uitdrukkelijke antikapitalistische strijd die de Belgicistische elite treft in haar belangen. Deze Belgicistische elite voldoet aan de belangen van de Amerikaanse hegemonie over Europa en haar economie(ën), de VS voldoen steevast aan de belangen van de Belgicistische elite. België is een trouwe geallieerde bondgenoot en vriend van de Amerikanen, ongeacht welke presidentiële administratie moge aantreden in Washington. Van de Amerikanen hebben we als Vlamingen dan ook niets te verwachten. Gans dat Westerse, liberale Atlantische wereldje waar de echte politieke, maatschappelijke en economische beslissingen grensoverschrijdend worden genomen, is doordesemd van vriendschap en aanwezigheid met en door de Belgische elite, die zorgvuldig waakt over haar belangen en geen Vlaamsgezindheid tolereert daar waar de echte macht huist. Daarom hebben we als Vlaamse en Nederlandse nationalisten en als Europeanen die daadwerkelijke verandering en echte onafhankelijkheid wensen de plicht gans die cluster te verwerpen. Het is de cluster die kapitalistische globalisering, multiculturalisme, identitaire ontworteling en sociale afbraak promoot en propageert. Daarom: Ami’s raus om het in de taal van Goethe te besluiten! We hebben net als de andere Europese volkeren nood aan een sterke eigen staat die zich actief in het sociaal-economische gebeuren kan inmengen en indien nodig kan overgaan tot nationalisaties, zoals in het geval van Opel-Antwerpen.

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter