Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 January 2019

Wednesday, 02 December 2009 13:48

Schaduwboksen

Written by 

Eigenbelang en Vlaams Belang, het begint stilaan goed op elkaar te rijmen. Want eigenbelang en daarmee gepaard een interne machtsstrijd in de partij zijn synoniem aan elkaar. Zeker als de partij zoals alle andere partijen van het parlementarisme is omgevormd tot naamloze vennootschap. Naamloze vennootschappen, die dienen om een kliek van geld en werk te voorzien. Ik heb al de persberichten doorgenomen, heb Dewinter gehoord en Valkeniers beluisterd. Kan mij iemand zeggen waarover het ging? Het enige wat ik gezien heb, is een match schaduwboksen van het laagste niveau dan nog met als enig doel de interne macht van een gedegenereerde kliek potentaten veilig te stellen. De door Dewinter ingehuurde schijnvoorzitter (blijkbaar moest er eerst nog 25 000 euro surplus aan te pas komen om hem ingehuurd te houden) die zijn partij graag als een Tijl Uilenspiegel ziet, fungeert hier als Lamme Goedzak, de reisgezel van Tijl. Het is maar slecht gevonden van die schijnvoorzitter om in een interview Tijl Uilenspiegel als partijvoorbeeld naar voor te schuiven. Want Tijl was een romanfiguur die stond voor een luchthartige vagebond en een kwajongen. Nu moet iedereen toch even serieus zijn. Zien Valkeniers, Dewinter e tutti quanti, die uitblinken in burgerlijkheid, zichzelf nu echt als rebelse kwajongens? Ze lijken veel meer op dandy's die aan salonschuimen doen.

 

De zaak is simpel en behoeft eigenlijk geen ideologisch betoog, vermits er op geen enkele ogenblik sprake is of was van ook maar het geringste ideologische geschil tussen de antagonisten. Trouwens, de (visie)tekst waar het over gaat, wordt door allen onderschreven. Er is enkel het dispuut over de invulling van een vacature als ondervoorzitter. Een onbetaald postje zult u denken, maar wel eentje dat uitzicht geeft op een toekomstig vet postje als er verkiezingen worden gehouden. Het is immers altijd voordeliger als je met je handen zo dicht mogelijk bij de geldbeugel zit om jezelf te bedienen. Dat wachtpostje wilden Valkeniers en Vanhecke graag aan een zichzelf onbezoldigd noemende, maar in werkelijkheid van een riante wachtuitkering van 6.000 euro per maand (schadeloosstelling als niet-verkozene) genietende geven: madame Morel. Dat is het dilemma waar een kliek postjespakkers voor staat! Daar gaat het over! Dat er in de marge nog een beetje gemelkt wordt over het taalgebruik van Dewinter is uitsluitend bedoeld om het banale van de zogezegde machtsstrijd toch enige politieke betekenis te geven voor de achterban en de tegenstrevers. Het moet de hebzucht verbergen die achter deze affaire schuilgaat.

Kan iemand ons uitleggen waar de twee fracties in verschillen? Ze zijn beiden liberaal-democratisch en parlementair en wijzen het huidige economische en sociale systeem niet af. Ze wijzen België af, ja. Maar met het systeem op zich hebben beide geen enkele probleem. We bedoelen daarmee het globalistische, kapitalistische systeem. Het is zelfs zo dat Dewinter een nog grotere liberaal is dan Morel en Vanhecke en daar moet je al straf voor zijn. Maar verwonderen doet dat toch niemand? Is Vlott niet het ultraliberale vehikel van het VB? Is het niet zo dat Dewinter en de rest van de machtskliek hard pleiten voor het samengaan met een rabiate liberale extremist zoals Dedecker? Ook de liberalen van de N-VA zijn geliefkoosde partners van de kliek. Het cordon moet weg, opdat de baan vrij zou zijn om de fata morgana van de Forza Flandria tot een realiteit te maken. Allemaal onder het mom dat het een Vlaamse onafhankelijkheid dichter zou brengen. Is daar discussie over binnen de fracties? We weten zeker van niet. Waar zijn de verschillen?

De twee fracties zijn ook niet echt tegen migratie. Er staat wel in de tekst dat het VB zich verzet tegen massa-immigratie (wanneer wordt die massaal?) maar er is geen enkele eis of voorstel om "integratie" te vervangen door "remigratie". Het VB blijft "integratie" (aanpassen of opkrassen) als uitgangspunt nemen. De interne uitleg van de kliek is dat er toch niks meer aan te doen is. Daarom gaat Dewinter als een Don Quichot op zijn ezel gezeten tegen moskeeën en moskeetorens (minaretten) tekeer. Zo kan hij wegvluchten van de essentie van het probleem: de massale invoer van arbeids- en consumptiekrachten door het kapitaal. Tegelijkertijd bevestigen Dewinter en co de eisen die de kapitalisten aan hun ingevoerde goedkope werkkrachten stellen: aanpassen en werken tegen elke prijs, voor elke prijs. Maar als je niet tegen globaal kapitaal ingaat, dan strijd je ook niet tegen immigratie. Want er bestaat geen globaal kapitalisme zonder immigratie. Of het nu om binnenlandse migratie zoals in China of India gaat, dan wel om grensoverschrijdende zoals hier. Het is eigen aan het systeem. Het ene kan niet zonder het andere.

Geen van beide zogenaamde fracties in de partij is met essentiële dingen bezig. Ze zeggen van zichzelf dat ze een programmapartij zijn. Ze zeggen van zichzelf dat ze een revolutionaire partij zijn. Dewinter noemt zichzelf een weerstander. Maar aan wat bieden ze weerstand? Aan minaretten en aan hoofddoeken... Pathetisch zoiets! Ook is de machtskliek verontwaardigd en kwaad. Morel zei in een interview dat Frank op zijn hart was getrapt. Frank en Marie-Rose waren niet op hun hart getrapt, omdat meer dan duizend Vlamingen de afgelopen week hun werk en inkomen verloren. Neen, Frank was op zijn pik getrapt, omdat zijn vriendinnetje haar eindejaarscadeau niet had gekregen. Zielig! Nochtans zijn er gebeurtenissen genoeg om je verontwaardigd over te voelen. Er is de voortdurende neergang van ons economische apparaat. Steeds vlugger verglijdt dit land naar armoede voor velen. Wij kunnen niet meer concurreren, omdat de vrije Europese markt geen enkele sociale impuls van de gemeenschap in de vorm van staatssteun of -interventie duldt. Elk Europees land wordt naar het laagste sociale beschermingsniveau geduwd om zo Europa als geheel concurrentieel te maken aan de Verenigde Staten en landen zoals China. Waanzinnig! Dat ze zich daar eens druk over maken, de revolutionairen van het VB.

Voor mensen die zich wel bekommeren om een nieuw project voor een nieuwe eeuw valt er niet veel te rapen bij klassieke partijen zoals het Vlaams Belang. Wat nodig is, is een beweging of partij die wel revolutionaire economische veranderingen durft voorstellen. De N-VA heeft laatst ABVV-voorman Rudy Kennes van Opel gelauwerd als voorbeeld voor een nieuw model van vakbondsman dat Vlaanderen nodig heeft. Het is waar, het N-SA pleit voor vakbonden en vakbondsmensen die inzien dat er een solidaristische aanpak en benadering van de economische problemen nodig is. Maar dit kan enkel lukken wanneer er een solidaristisch project voorligt en we als gemeenschap afstand nemen van het liberale model. De feestneus die de ABVV-voorman van de N-VA opgezet krijgt, is in die zin dan ook niet echt als een solidaristisch duwtje bedoeld. Wanneer je solidaristische concepten gaat toepassen in een globalistische kapitaalomgeving, zul je het doel dat een nieuwe benadering voorstaat (samenwerking met patronaat) niet halen. Want mensen als Kennes rekenen juist op de fair play van het Europese en internationale kapitaal. En laat dat nu juist het laatste zijn waar die andere in geïnteresseerd zijn.

In dit land, net zoals in veel andere Europese landen, zijn er te veel mensen die arbeid nodig hebben. En zoals iedereen nu wel doorheeft, zijn die banen er niet meer. Volgend jaar zullen nog eens 100.000 arbeidsplaatsen verdwijnen en dan zal het aantal mensen dat niet werkt 45% van de arbeidsmassa bedragen. De plaatsen die nu verdwijnen, komen voor het merendeel nooit meer terug, tenzij we de loon- en werkvoorwaarden naar het peil van Bulgarije of Roemenië laten afglijden. En buiten de patroons die van de uitvoer leven, wil niemand dat. Het patronaat dankt nu massaal mensen af. Dat is blijkbaar niet moreel verwerpelijk en ook niet discriminatoir tegenover hen die mogen blijven werken. Het wordt als een noodzakelijk kwaad beschouwd. Is het dan amoreel of discriminatoir als wij als nationaal-revolutionairen durven stellen dat we nu moeten nadenken over onslag uit het land waar je als gastarbeider werkzaam bent? Met andere woorden, remigratie mogelijk maken. Als we iedereen hier laten, zal dat tot massale armoede en sociale afbraak leiden. Het zal een rem betekenen op de innovatie van een nieuw economisch model. Een model dat niet meer steunt op massafabricage en massale industriële tewerkstelling.

Moraal is een tijdelijke consensus onder mensen die samenleven. Een moreel concept is nooit eeuwig. Voor een nieuw economisch tijdperk is dan ook een nieuwe moraal nodig. Een morele houding die ons uit de miserie haalt boven een morele houding die een volledig volk economisch en sociaal zal vernietigen. Als u wilt strijden voor deze nieuwe morele standaard, kom dan onze rangen vervoegen! Wij zijn nationaal-democratisch en staan ten dienste van ons volk. Schaduwboksen laten we over aan de grote ego's. Voor hen is het middelpunt van alle belang niet het Vlaamse belang, maar de eigen navel. Wie wil met dergelijke mensen zijn tijd verliezen?

E. Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter