Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Thursday, 08 October 2015 15:49

Het solidarisme heeft toekomst

Written by 

Uit een recente studie van professor Mark Elchardus blijkt dat een groot deel van de jongvolwassenen (25 tot 35 jaar) zich kan vinden in de standpunten en doelstellingen van onze partij (NDP) en, meer in het algemeen, die van de solidaristische beweging.

Zo wil 60% van de ondervraagden een samenleving die sociaal-economisch links is, maar tegelijkertijd ook een ‘afgebakende’ gemeenschap vormt. De ondervraagden stellen een links sociaaleconomisch beleid nodig te vinden om zo hun welvaart veilig te kunnen stellen, maar dan wel in een duidelijk omschreven (identitaire) gemeenschap dus. Of anders gezegd: een sociale staat georganiseerd rond zo homogeen mogelijke bevolkingsgroepen. Een maatschappij die gesegregeerd, minstens immigratieluw is.

De standpunten van onze beweging sluiten daar perfect bij aan. Wij zijn immers een economisch linkse beweging en willen door het voeren van een remigratiebeleid evolueren naar een immigratieluwe maatschappij. Wij willen een sociale staat opgebouwd rond een identiteitsbewuste bevolking, waarin de deelnemers zich als groep herkennen en de staat daardoor erkennen. Een staat waarin waarden op een sociale cultuur en sociale structuur zijn geënt. Een staat die rond een volksgemeenschap is georganiseerd, die gebaseerd is op een maatschappelijke orde die die sociale structuur onderbouwt en ondersteunt, en ze zo in stand kan houden. Dit alles vereist een zekere vorm van aanhorigheid en daarnaast een minimaal respect voor het bereikte, voor de aangeboden welvaart (die is opgebouwd door de gemeenschap). Ook dat spoort met wat jongvolwassenen denken over orde (die nodig is om de sociale welvaart te kunnen beschermen).

De ondervraagde jongvolwassenen beseffen terdege dat er zonder orde geen welvaartsstaat kan bestaan en evenzeer dat er zonder welvaart geen orde kan zijn. Dan krijg je alleen chaos en geweld. En vermits een globalistisch-kapitalistische markteconomie het kapitaal in handen van weinigen, met name oligopolies, concentreert, wil het elke vorm van welvaartsstaat vernietigen. Dat wordt onder meer door middel van massa-immigratie beoogd. Door aldus (massaal) ‘overschotten’ aan productiekrachten op de arbeidsmarkt te dumpen, dalen de productiekosten en wordt maximale winst gecreëerd.

Maar om tot een meer homogene bevolking te komen hebben we een tussenstap nodig en voor ons betekent dat een zo ver mogelijk doorgedreven segregatiebeleid. Een beleid dat alle gemeenschappen respecteert, terwijl het proces van remigratie onverminderd doorgaat. Dat wil zeggen dat we het zinloze en discriminerende multiculturele project afwijzen, waarmee ons een ‘nieuwe cultuur’ wordt opgedrongen en afwisselend wordt gediscrimineerd naargelang de bevolkingsgroep die erdoor in een keurslijf wordt gedwongen. Dat wordt door een groot percentage van de jongvolwassenen blijkbaar ook zo aangevoeld. Er is dus een grote ruimte voor een nieuwe politieke grondstroom.

Volgens de studie van professor Mark Elchardus is het niet waarschijnlijk dat een partij als het Vlaams Belang de leemte die bestaat in het politieke spectrum, namelijk links en nationalistisch, zal kunnen opvullen. Want louter het innemen van linkse standpunten volstaat niet om die groep van jongvolwassenen te bereiken. Alleen al het feit dat 66% van alle Vlaamse respondenten niks wil weten van Vlaamse onafhankelijkheid maakt dat de door de huidige top van de partij gewilde zwenking weinig succesvol kan worden. Of het moest zijn dat het VB zijn separatistische koers wil opgeven. Dat is natuurlijk mogelijk, zie hoe de N-VA vandaag haar separatisme verloochent. Toch achten wij dit scenario weinig realistisch voor het VB. Niet dat de huidige (verjongde) top van de partij niet opportunistisch zou durven te handelen als carrières in het vooruitzicht worden gesteld, maar wil de (volledige) partij het risico nemen dat ze wordt vernietigd door een dergelijke verraad aan haar hoofddoel, het separatisme? Zelfs al weet de partijleiding heel goed dat één derde van haar jonge kiezers niet akkoord gaat met de splitsing van het land ...

De leiding van het VB zwijgt dus elke concurrerende beweging (zoals het N-SA) dood of maakt ze verdacht, omdat ze weet dat bij haar eigen electoraat potentieel zit voor een dergelijke solidaristische beweging. Een beweging die België als zodanig niet afwijst, maar integendeel wil laten opgaan in een Unie van Benelux-landen, Wallonië inbegrepen. Wij willen net zomin als 75% van alle jonge respondenten uit het onderzoek van Elchardus het land opsplitsen, en al zeker niet een deel van het huidige grondgebied aan Frankrijk geven (wat het VB wél wil). Het voorbeeld van het Franse Front National volgen, is dus niet zo evident voor het VB als op het eerste gezicht lijkt. Het FN spreekt ‘de natie’ aan, Le Pen spreekt niet met een dubbele tong over ‘natie’ zoals het VB dat doet. Het FN kan voluit de ‘nationale’ en de ‘linkse’ kaart trekken, het VB kan dat niet. Ook een solidaristische grass-rootsbeweging (beweging vanuit en door het volk) kan dat zeker. Vandaar de nood aan een nieuwe partij, aan een nieuwe beweging.

Ook het feit dat 70% van de respondenten vindt dat immigratie aan zeer strikte voorwaarden moet voldoen (waarbij gebruik mag worden gemaakt van ‘aparte’ sociale regelgeving) is een punt waar de mening van jongvolwassenen bij onze standpunten aansluit. Desalniettemin zouden wij die eis strenger en retroactief willen toepassen tijdens het remigratieproces dat we voorstaan. De meerderheid van de respondenten gaat net zoals wij niet akkoord met het voornemen van N-VA om het kindergeld voor iedereen (dus: ook het eigen volk) te verminderen.

Onze beweging zegt en schrijft al heel lang dat er door de massa-immigratie een situatie zou ontstaan die tot burgeroorlog kan leiden. Een meelijdend lachje om zoveel ‘onzin’ was heel lang ons deel. Vooral links lachte zich een breuk. Helaas lachten ook vele ‘rechtse’ militanten met links mee ... Vandaag denkt 70% van de jongvolwassenen dat de verhouding met immigranten (en dan vooral met moslims) tot geweld zal leiden, dat er een burgeroorlog in de vorm van een godsdienstoorlog zit aan te komen (wie zei ook weer dat regeren vooruitzien is?). Het lachen is ‘rechts’ ondertussen vergaan (links lacht nog wel, temeer omdat het dat geweld al lang verwacht, er zelfs op gehoopt heeft) voor hen komt hun politieke doelstelling steeds dichterbij: geweld en chaos.

Wij zijn sinds ons ontstaan een anti-EU-beweging. Bij ons geen flauwe zever zoals bij ‘eurokritische’ politici en partijen die steeds van die dubbelzinnige standpunten innemen. Euro-kritisch zijn, dat betekent dat je wel degelijk voor de Unie bent, maar dat je bedenkingen hebt bij de invulling ervan. Wat zal dat voor verschil maken? Of je nu vanuit een economisch links of vanuit een economisch rechts standpunt je soevereiniteit opgeeft, dat maakt toch niet uit? Het blijft gewoon het opgeven van de onafhankelijkheid, wat bij een unie van België, Nederland en Luxemburg niet meespeelt, want daar handelt het om een historische hereniging en een geopolitieke versterking ten opzichte van Frankrijk en Duitsland. En dat is heel andere koek dan je overgeven aan de bureaucratie van de Europese Unie en vooral het transnationale Europese grootkapitaal.

En volgens het recente onderzoek worden we vandaag in ons anti-EU-standpunt gesteund door 50% van de jongvolwassenen die de Europese Unie als de eerste trap van een ‘geglobaliseerde’ wereld zien en bijgevolg de Unie afwijzen. Daarbovenop wijst 62% van de ondervraagden het vrije verkeer van personen binnen de Unie af en eist dat voorrang wordt gegeven aan Belgische werknemers bij werkaanbiedingen, straffer nog, dat Belgen voorrang krijgen tot de sociale zekerheid. En zoals we allemaal weten, is vrij verkeer van personen binnen de unie (samen met dat van goederen en kapitaal) het eigenlijke doel van de EU. Door dat af te wijzen wijzen in feite 62% van de jongeren de EU zelf af.

Voor het N-SA is er dus meer dan ruimte om te groeien. Sociaal geïnspireerd nationalisme … Onafhankelijkheid … Werk voor eigen volk ... Remigratie … Welvaart door orde … Volledige integratie in een Benelux-Unie … Immigratievrije samenleving … Westerse cultuurbeleving … Vrijheid van spreken ... De lijst is eindeloos.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter