Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Monday, 29 December 2008 17:34

Nieuwjaarsboodschap N-SA

Written by 

Crisis: dit woord zal iedereen van onze lezers en militanten al wel meermaals hebben gehoord in 2008. Het woord is zo alomtegenwoordig dat we weten en beseffen dat het onrust en verwarring oproept bij vele mensen. Ook weten we dat veel militanten bang zijn voor de gevolgen die deze crisis op hun leven zal hebben, net zoals de honderdduizenden anderen die in dezelfde situatie verkeren en dat beklemmende gevoel van onzekerheid en vrees voor het onbekende met ons delen. Het verwonderde ons dan ook niet dat in een recente bevraging 60% toegaf bang te zijn om werk en inkomen te verliezen het komende jaar.

Wij zijn dan ook een beweging die verweven is met het volk, verweven met die mensen die alle dagen moeten werken om hun gezin te onderhouden en te voorzien van welstand en veiligheid. Een welstand waar iedereen van het eigen volk recht op moet (zou moeten) hebben en waar elk lid van onze volksgemeenschap aanspraak op moet kunnen maken. Onze beweging is ontsproten uit het volk en onze strijd kan dan ook geen andere zijn dan een volksstrijd. Daarom ziet het Nieuw-Solidaristisch Alternatief elke bedreiging en elke aanslag op onze volkswelvaart als een bedreiging en een aanslag op de diepere bestaansredenen van onze volksbeweging, en van onze politieke inzet in het algemeen. Elke klap die de machtskaste en de politieke bende onze volksgenoten toedienen, is een klap in het gezicht van die volksbeweging.

De economische en politieke elite heeft met deze crisis nog maar eens bewezen dat ze een anti-volkse en een antisociale agenda heeft. Deze elite heeft alleen maar oog voor het eigen egoïstische en individualistische belang en voert dan ook een politiek die de privileges van de elite beschermt en in stand dient te houden. Het meest recente voorbeeld daarvan is het interprofessionele akkoord (IPA) dat zopas werd bedisseld tussen de vakbondstop en de economische top, twee gesloten groepjes die beiden deel uitmaken van dezelfde Belgische machtskaste. Dit IPA regelt de loonsvoorwaarden voor de komende twee jaar en dit keer hebben de bonzen van kapitaal en syndicaat de loongroei besloten te beperken tot het 'verwachte' inflatiepeil van 5% op twee jaar. In feite hebben zij het dusdanig geregeld dat alleen via de index-aanpassingen een verhoging van het loon mogelijk is. Maar die index-aanpassingen komen juist door de inflatie, wat neerkomt op loonverlies. Deze inflatie wordt daarbij nog eens door de bedrijven zelf georganiseerd door allemaal tegelijk hun prijzen te laten stijgen.

Solidarisme iemand?

Van de surpluswinsten die ze zo genereren zouden ze dan een geraamde 6 miljard euro moeten kunnen herverdelen onder hun werknemers via loonaanpassingen (indexaanpassingen) de komende 2 jaren. In feite is dit dus zuiver boerenbedrog, aangezien ze eerst zelf dat geld uit de zakken van de werknemers hebben gestolen door die techniek van prijsstijgingen. De patroons zullen dus theoretisch de komende twee jaar tot 6 miljard euro meer moeten betalen aan lonen, maar ze hebben er nu al voor gezorgd dat de staat hen daar voor 1 miljard bijspringt. Dus niet alleen betalen de patroons niet zelf die 6 miljard (die stelen ze dus van de bevolking), maar ze krijgen er nog eens 1 miljard als cadeau bovenop van de overheid (en wie betaalt die?). Zelfs indien de inflatie door de economische terugval niet uitkomt op de verwachte 5% in twee jaar, maar lager ligt, dan nog hebben de patroons de jackpot gewonnen. Dan betalen ze net als in het eerste scenario geen euro aan koopkrachtverhoging de komende twee jaar. Er is dus in feite een loonstop en de werknemers zullen het moeten stellen zonder enige koopkrachtverhoging, wel integendeel. Nochtans zijn het niet de patroons die voor consumptie zullen zorgen, maar wel de vele kleine loontrekkers die met een reële verhoging van hun loon de economie min of meer op peil zouden moeten houden. Het is dus een twijfelachtig nieuwjaarsgeschenk dat de patroons (vooral dan de middenstand) krijgen. Er is sowieso geen meerwaarde voor de volksgemeenschap en het is nog maar de vraag of die er voor hen wel zal zijn op termijn.

Solidariteit en Verdraagzaamheid?

Wat er ook van zij, dit voorbeeld toont nog maar eens overduidelijk aan dat de bevolking telkens weer wordt bedrogen door de economische en politieke elite. Dat bedrog blijkt ook duidelijk als we het eens over de invoer van vreemdelingen hebben, want ook hier is de elite verantwoordelijk, aangezien zij al jaren deze invoer van mensen organiseert. Ze lijkt zo verdacht veel op de bende criminele mensenhandelaars die ze zelf vervolgt (concurrentie?). De elite - met haar politieke dwergen op kop - beweert dat de invoer van vreemdelingen broodnodig is voor onze arbeidsmarkt. Maar bij een aan de gang zijnde recessie en economische crisis zal het doek snel vallen. Er zal geen spaander over blijven van alle beweringen die ze over de voordelen van migratie jarenlang heeft rondgestrooid. Deze leugens verbergen de onmenselijke - en op de arbeidsmarkt zeer negatieve - situatie die voor onze eigen volksmensen tijdens deze crisis wel heel duidelijk zou moeten blijken, namelijk de moordende concurrentie met de ingevoerde vreemdelingen als het om werk en inkomens gaat.

Ook de sociale vangnetten zoals OCMW, werkloosheidsvergoedingen en ziekenzorg kampen al veel te lang met een vraagsurplus. Door het overschot aan ingevoerde mensen en de onmiddellijke toegang die hun verleend worden tot de sociale vangnetten, zal het sociaal vangnet op verrassend korte termijn niet meer in staat blijken voor reële bescherming van de eigen mensen te zorgen. Het voorbeeld van de hulp aan illegalen voor dringende medische zorgverstrekking spreekt hier boekdelen en gaat ons begripsvermogen al te boven, maar het toont vooral de enorme kosten aan die migratie op de schouders van onze mensen legt. In het jaar 2007 hebben we immers voor maar liefst 36 miljoen euro uitgegeven hieraan! En dat voor mensen die niet eens op ons grondgebied zouden mogen zijn in de eerste plaats! Als men weet dat nu reeds 15% van onze eigen mensen in de onmogelijkheid verkeert om zelf het remgeld voor medische verzorging op te hoesten en deze mensen bijgevolg hun medische verzorging uitstellen of verwaarlozen, dan zou dit toch verontwaardiging bij elke normale mens moeten opwekken? Maar blijkbaar doet het dat niet bij onze verlichte elite die er maar al te goed van op de hoogte is.

De elite van het grootkapitaal en zijn politieke knechten zal van de uitputting van deze sociale kassen zeker gebruikmaken om deze door het volk duur bevochten en betaalde instellingen volledig af te breken met als argument dat dit toch allemaal veel te duur is en bijgevolg slecht voor de concurrentiepositie op de internationale markt. Maar het zijn deze elites zelf die verantwoordelijk zijn voor de enorme kosten van de  sociale instellingen, omdat juist zij deze extra belasting op het systeem hebben gelegd met hun criminele immigratiepolitiek!

De elites maken op deze manier twee keer winst. Door de uitbuiting van vreemdelingen op de werkvloer en door de sociale stromen via die vreemdelingen naar hun eigen dikke zakken te leiden. De kapitaalstromen gaan niet naar een naamloze Waalse staat. Neen, ze gaan naar de Belgische machtskaste. Deze Belgische machtskaste wint altijd. Het is het volk en dan vooral zijn meerderheid, het Vlaamse volk, dat verliest en betaalt.

De multi-etnische maatschappij kan zichzelf enkel in stand houden door het systematisch organiseren van armoede onder het eigen volk, daar het vanzelfsprekend is dat het eigen volk voor iedereen zal moet betalen, ook voor al die ingevoerden. Ook moet het de bestaande jobs - en dus inkomensbronnen - delen met die mensen. Dat die laatsten tegen de wil van de overgrote meerderheid van het volk naar hier zijn gebracht, doet er niet toe. Door de eigen bevolking te verarmen ziet die het toch niet in en men wordt in de plaats aangemoedigd tot een bedwelmend opium van 'solidariteit' en 'verdraagzaamheid' aan te hangen. We zitten toch allemaal in hetzelfde schuitje? Of we daar nu met z'n allen in gedreven zijn of niet...

Ontmantelde Staat, Ontmantelde Samenleving

Het is duidelijk dat de Belgische elite het volk de afgelopen decennia constant heeft bedrogen en belogen. Ze heeft het volk opgezadeld met enorme problemen zoals een torenhoge staatsschuld, migratiechaos, achtereenvolgende economische crisissen, het niet vernieuwen van ons productieapparaat, het ontmantelen van hele fabrieken (om die dan weer op te bouwen in lageloonlanden), maar vooral draagt zij de verantwoordelijkheid voor het systematisch ontmantelen van het staatsapparaat en de weigering ons volk een eigen staat te geven die we nu meer dan ooit nodig zullen hebben. We staan met andere woorden met lege handen in een wereld die snel aan het evolueren is en waar enkel een sterke staat de belangen van de volksgemeenschap optimaal kan verzekeren. De noodzaak van een sterke staat (en een sterk staatsapparaat) kan toch niet duidelijker aangetoond worden dan met de recente bankencrisis, waarbij het spaargeld van de bevolking enkel kon gered worden door staatsinterventie?

De wereld is dan ook niet het leuke globale shoppingcenter geworden waar de engelen van de liberale vrije markt voor orde en veiligheid zouden zorgen en de heilige drievuldigheid van vrijheid, democratie & wilde geldcreatie voor de oneindige voorspoed en blijvende welvaart zouden instaan. Weg de droom van een vrije markt die zichzelf controleert en reguleert en waar het individu niet meer is dan een consumens met als taak en levensdoel te zorgen dat hij zo veel mogelijk goedkope rotzooi koopt van ultra-liberale dictaturen (zoals China) om gelukkig te zijn.

Voor het N-SA is het leven wel meer dan dat. Het leven is ook inzet voor de eigen volksgemeenschap in haar strijd om te bestaan in deze harde wereld van zakendoen en winst-ideologie. Het leven is ook geloven in het hogere doel van een menselijk bestaan.

Fijne Kerstgedachte

Dat het leven ook een strijd is, zal voor vele mensen - vooral jongeren - tijdens deze crisis duidelijk worden. Nu kennen onze jongeren deze strijd alleen maar van op het tv-scherm, waar juist nu weer een moorddadige episode van volkerenmoord in de Palestijnse gebieden plaatsvindt. Nu is het meteen weer eens duidelijk tot wat het moordende zionisme in staat is en tot welke catastrofe een imperialistische zionistische doctrine leidt. Fijne kerstgedachte... Terwijl wij ons klaarmaakten om te feesten werden er vrouwen en kinderen op een koelbloedige manier vermoord met wapens die de zionisten van de Amerikanen toegestopt kregen gezien de zionistische agenda gelijk loopt met de imperialistische Amerikaanse politiek van land- en grondstoffenroof. Het heilige land is door de politiek van de zionisten verworden tot een concentratiekamp- en moordland. Het is alsof de Joodse extremisten telkens opnieuw het getto van Warschau willen nabootsen, maar dit keer voor volkeren die niet het Joodse geloof aanhangen. De strijd in Palestina heeft dan ook alles te maken met profane redenen. Het heeft te maken met de verdeling van land (of het stelen ervan) met voedsel en water, met werk (en dus jobs), maar vooral met de onmogelijkheid om grote groepen totaal verschillende mensen op hetzelfde territorium samen te laten leven. Palestina en Israël tonen het failliet van de multiculturele samenleving overduidelijk aan. Joden en moslims, christenen en moslims, het is altijd problematisch geweest en zal dat altijd blijven.

Maar we mogen vooral niet vergeten dat de elementen die tot geweld leiden in deze regio ook aanwezig zijn in ons eigen land en in onze eigen maatschappij, en dat deze elementen tijdens een crisis alleen maar belangrijker zullen worden, als de lont in het kruitvat. Ook hier leven immers totaal verschillende bevolkingsgroepen gedwongen samen en net als in Palestina is dat op een te klein stuk land. Ook hier is sprake van een soort bezetting en bijgevolg polarisering. Daarom is het niet moeilijk voor te stellen dat bij zaken als de strijd om jobs, leefgebied, betaalbaarheid van het sociale systeem en de onmogelijkheid om cultureel onverenigbare groepen samen te houden zwaar zal wegen het komende jaar (en de jaren nadien).

Opportuniteiten

Maar een crisis van dit formaat moet niet alleen angst en wanhoop oproepen. Zij zal ook opportuniteiten tonen. Het houdt ook een signaal en een oproep naar onze volksgenoten in dat er veranderingen moeten komen. Een signaal ook naar de jeugd, opdat zij zich losrukt uit de apathie en de verdraagzaamheidscultus, die haar alleen maar naar een verdere verknechting en verzwakte samenleving zal doen leiden. De crisis is vooral echter een sterk signaal dat we de huidige elites moeten bekampen tot die verdreven zijn uit het machtscentum. Wij van het N-SA zullen onze steen bijdragen om dat te helpen verwezenlijken. Terwijl de oude partijen van de politieke maffia proberen om met de zoveelste putsch haar miezerige bestaan te rekken, zullen wij verder bouwen aan een nieuwe strijdbeweging van het Nieuw-Solidarisme.

Het zal daarbij veel meer vragen dan alleen maar mondelinge steunbetuigingen van zij die beweren zelf ook solidarist te zijn, vaak vanuit de redenering dat ook zij iemand als Joris van Severen vereren en bewonderen. Nee, daarmee komen we er niet. Er zullen mouwen moeten worden opgestroopt en er zal gemarcheerd moeten worden om het solidarisme een nieuw elan te geven. Holle woorden, sloganesk 'solidaristisch' gejammer en inhoudsloos gezwets zal ons geen stap vooruit helpen. Eenheid van denken en handelen moet de plaats innemen van individualisme en het eigen gelijk. Er rest ons langzaam maar zeker geen tijd meer om te zoeken naar het geslacht van de engelen en of de juiste komma's en punten geplaatst zijn. En vooral, er is geen tijd meer om te wachten tot een zuivere Messias opstaat waar iedereen zich dan achter kan scharen. Teveel dromen nog steeds.

Laat ons integendeel ervoor zorgen dat alle nationaal-revolutionairen de rangen sluiten opdat we kunnen bijdragen aan de strijd tegen onze echte vijanden, met name de corrupte elite en haar ideologie van ultraliberalisme en multiculturele slavernij. Dit moeten we niet doen door ze via electorale weg (proberen) te vervangen door zij die inmiddels zelf zijn aangetast met het virus van de gelddemocratie, maar door de creatie van een ideologische en politieke volksbeweging die strijdt voor een nationaaldemocratisch project van echte volksvertegenwoordiging. Als op een dag de oude elite van het profitariaat sterft, zullen we dan een reële kans hebben die te vervangen door een elite van de dienstbaarheid. Een nieuwe elite welke met de samengebalde kracht van de nieuwe onafhankelijke Vlaamse volksstaat een toekomst brengt!

Aan alle kameraden wensen de coördinatoren van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief dan ook een revolutionair 2009 toe. Mogen onze doelen het komende jaar dichterbij komen!

Houzee!N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter