Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Sunday, 19 April 2009 13:52

Waarom Lijst Dedecker een bende extremistische zeveraars is

Written by 

Naar aanloop van de regionale en Europese bolletjeskermis van juni 2009, doen de systeempartijen weer al het mogelijke om zich zo origineel en verschillend mogelijk van de andere te laten profileren bij de publieke opninie. In werkelijkheid zijn ze gewoon allemaal liberaal, de ene al wat meer dan de andere. Geen enkele partij stelt fundamentele oplossingen en noodzakelijke veranderingen voor om wat te veranderen aan het huidige chaossysteem dat duizenden gewone werkende Vlamingen aan de kant schuift voor het grootkapitaal. Meer nog, met de opkomst van LDD rond de ex-judotrainer en bedrijfsleider Dedecker zijn we toe aan nog meer liberaal extremisme, asociale voorstellen en rechts politiek bedrog. In plaats van te focussen op de krabbenmand die zijn partijtje intussen geworden is, waar overlopers en malcontenten voortdurend met elkander in de clinch gaan en/of al dan niet gedwongen opstappen, menen wij dat een inhoudelijke analyse van LDD op z’n plaats is. In plaats van de pijlen te richten op de bedenkelijke praktijken zoals het inschakelen van privédetectives die Dedecker zou gebruiken tegen politieke tegenstanders, menen wij dat we gewoon moeten uitleggen waarom LDD gewoon... een bende extremistische zeveraars is.        

Afslankingen

Eind maart heeft Lijst Dedecker in Oostende haar programma voor de komende regionale en Europese verkiezingen toegelicht. De partij pleit voor een grondige hervorming van de staat met de afschaffing van provincies, Senaat en de Brusselse gemeenschapsinstellingen. Een hervorming dus van het doodzieke belgiekske naar confederaal model, in plaats van die on-staat gewoon euthanasie toe te dienen en onomwonden te pleiten voor een Vlaamse republiek. Een sociale republiek Vlaanderen durven we niet eens op te hopen bij LDD… Men pleit er namelijk voor een afslanking van de staat waarbij de privé zoveel mogelijk taken overneemt. Waar dit toe leidt hebben we de voorbije decennia al voldoende kunnen zien in de VSA en vooral Groot-Brittannië: instortende dienstverlening, plundering van de staatskas, toenemende verloedering in wijken, gemeenten… Op vlak van belastingen en overheidsfinanciën stelt LDD klinkklare nonsens voor. Populistische voorstellen zoals een pleidooi voor de afschaffing van de onroerende voorheffing voor de eerste woning, een staatswaarborg voor kredietverzekeringen en een 19 procent vlaktaks voor bedrijven. Bij de  voorstellen die LDD in deze doet is één constante waar te nemen: nergens wordt vermeld hoe men de véél lagere staatsinkomsten zal compenseren. Want fundamentele hervormingen van het financiële systeem zoals waar het N-SA toe oproept met bijvoorbeeld aanpak van de renteslavernij en de woeker, bepleit LDD uiteraard niet. Kortom, indien LDD haar voorstellen zou uitvoeren, zou de overheid niet anders kunnen dan zwaar snoeien in de dienstverlening, sociale zekerheid…

Eigen Bazen Eerst

Bovendien is het bijzonder hypocriet dat een liberale partij toch een beroep wil doen op de staat (nochtans de grote boeman) voor kredietverzekeringen bij bedrijven. De onzekerheden en risico’s van het liberaal-plutocratische financiële systeem mogen wel blijven gelden voor de kleine man, maar de bedrijven moeten ervoor door de staat beschermd worden volgens LDD. Ook het pleidooi voor de invoering van een vlaktaks voor bedrijven past in dit plaatje: nergens wordt vermeld hoe de lagere inkomsten voor de Staat moeten gecompenseerd worden. Uiteraard lezen we nergens bij LDD iets over de aanpak van massale fiscale fraude in de bedrijfswereld, behalve wanneer het als vals argument gebruikt wordt om het bestaande fiscaal systeem aan te vallen. In het partijprogramma van LDD staat vermeld dat een vlaktaks moet ingevoerd worden, samen met de afschaffing van alle aftrekposten in de belastingen, met uitzondering van de ondernemers en zelfstandigen die verder hun “beroepsonkosten” kunnen aftrekken. Kortom, de kleine man kan het voortaan vergeten de kinderopvang of het pensioensparen in te brengen in de belastingen, maar de ondernemer kan verder zijn zware BMW als beroepsonkost aftrekken.

In plaats van voor te stellen dat het geld moet gehaald worden waar het zit (bij het grootkapitaal dus), stelt LDD dat het verder een neoliberale rooftocht te houden ten nadele van de zwakste schakel in het bestaande economisch systeem: de gewone werkende man. Bijvoorbeeld pleit LDD ervoor om economische werkloosheid voor bedienden mogelijk te maken. Voorts meent LDD nog maar eens als spreekbuis van het private winstbejag een aanval te moeten inzetten tegen de zogenaamde Autonome Gemeentebedrijven, een concept waaruit echte lokale gemeenschapsbedrijven en –coöperatieven in solidaristische zin kunnen ontstaan. Voorts lanceert het partijtje nog maar eens een neoliberaal offensief tegen zogenaamde “corporatistische vestigingswetten” (wat daar zo corporatistisch aan moge zijn is ons onbekend), numerieke beperkingen op de toegang tot het beroep, de beperking op openingsuren, prijzen en kortingen. Het moet allemaal nog liberaler en dus nog meer ten nadele van de werknemer - die wat LDD betreft nog niet flexibel genoeg is - weg.

Beton voor iedereen

Al even asociaal en extremistisch is het voornaamste LDD-voorstel inzake mobiliteit: het fileprobleem moet opgelost worden door “de kostprijs van de files te investeren in infrastructuur.” Kortom: LDD wil nog meer (autosnel-)wegen in Vlaanderen tot meerdere glorie van de betonboeren. We hebben nu al het dichtste wegennet ter wereld, maar dat is voor LDD nog niet genoeg. In plaats van zich vragen te stellen bij fundamentele kwesties zoals het feit dat de Vlaamse economie dreigt te verworden tot een logistiek-speelbal in een geglobaliseerde handelseconomie (met alle problemen van dien: “just-in-time" leveringen via extra wegvervoer...) meent LDD dat Vlaanderen maar beter één grote betonvlakte kan worden. Op een bepaald moment deed zelfs het waanidee de ronde in LDD om te pleiten voor dubbeldek-autosnelwegen! Daarnaast meent LDD dat overheidssteun aan het openbaar vervoer nog maximaal 75% mag bedragen. Hoe een deftige dienstverlening dan nog mogelijk is, laat LDD zoals gewoonlijk in het midden…  

Mensenhandel

LDD herhaalt dat ze voorstander is van de toevoer van vreemdelingen, maar dan wel van vreemdelingen die zoals dat heet “kunnen bijdragen aan economische innovatie en technologische vernieuwing” ( “kwaliteitsimmigratie” genoemd). Op dit vlak pleit LDD voor de invoering van een “blauwe kaart” naar het model van Westerse immigratielanden. Alweer een nepargument, want afgezien van het feit dat men hier mensen louter als productiefactoren in de economie beschouwt die naar hartelust kunnen in- en uitgevoerd worden (mensenhandel dus), wordt zoals steeds bij de immigratielobby nergens vermeld wat dient te gebeuren met deze vreemdelingen eens hun economische innovatie achterhaald is en hun werk/bijdrage overbodig geworden. De eerste liberaal die pleit voor het terugsturen van vreemdelingen naar de landen van herkomst moet nog geboren worden. LDD is voorstander van vrijhandel met Noord-Afrika, Midden-Oosten en de Kaukasus en geeft daarmee fundamentele instrumenten voor een eigen handelspolitiek uit handen, instrumenten die nuttig kunnen zijn voor het voeren van een terugkeerbeleid van niet-Europese vreemdelingen naar die landen van herkomst met economische steun en compensaties.

Consumeer je milieu

Landbouwers hoeven van LDD niet veel te verwachten, tenzij drastische inkomensdaling. De partij wil namelijk zonder fundamentele hervormingen en veranderingen in landbouwpolitiek gewoon overstappen van de Europese regulering naar de volledige vrije marktwerking! Dit betekent de doodsteek voor nog eens tienduizenden Europese landbouwbedrijven, waarbij goedkope niet-Europese landbouwproducten op de Europese markt zullen terechtkomen. LDD verzet zich tegen de uitstap uit kernenergie en wat het noemt “ecologisch fundamentalisme". Dat we na decennia onderzoek en productie nog steeds geen blijf weten met het gevaarlijke kernafval, bovenop de risico’s van kernenergie op zich, kan LDD niks schelen. Het simplistische credo “de vervuiler betaalt” is voldoende voor LDD, want zo kan de kapitalistische roofbouw op de planeet, de toenemende vervuiling van de menselijke leefomgeving,… gewoon verdergaan en in tijden van financiële en economische nood kan de hoogte van de boetes altijd aangepast worden ten voordele van de vervuiler. Neen, de westerse consumptie- en productiedruk moet voor LDD doorgaan, net als het ongebreidelde winstbejag.   

Lijst Der Dieven

Inzake criminaliteitsbestrijding schaart LDD zich aan de kant van dom rechts. Zo wil men “bootcamps” ter bestrijding van jeugddelinquentie, als pleister op een houten been kan dit tellen! Nergens stelt men zich de vraag waar de toenemende delinquentie vandaan komt en hoe ze kan verhinderd worden zonder de Amerikaanse nepoplossingen te gaan kopiëren. Enkel door verhoging van sociale controle en daadwerkelijke gemeenschapsvorming – en binding, afwijzing van de liberaal-individualistische en multiculturele maatschappij kan criminaliteit op langere termijn bedwongen worden. Maar ook dat kan van liberaal-extremisten niet verwacht worden… Met LDD evolueren we in sneltreinvaart naar het Amerikaanse “voorbeeld” waarbij binnen afzienbare tijd de ene helft van de bevolking de andere helft mag bewaken.    

Kortom, wat het N-SA betreft is LDD gewogen en véél te licht bevonden. Het is een clubje van poujadistisch en populistisch geïnspireerde extremisten. Het aantrekken van wat BV’s (die niet bepaald uitblinken in kennis van zaken) om de façade wat op te smukken verandert daar niets aan. Het ongebreidelde liberalisme is de rechtstreekse oorzaak van de huidige crisis. Het is duidelijk dat we bijgevolg geen oplossingen kunnen verwachten van partijen die dit liberalisme nog verder willen opdrijven. LDD is ronduit schadelijk. Schadelijk voor Vlaanderen en Europa, schadelijk voor de gewone man, schadelijk voor de overheid, schadelijk voor een solidaire volksgemeenschap!

LDD? No pasaran!


N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter