Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 January 2019

Thursday, 14 April 2011 13:36

Vrije bijdrage: Met de boze in één bond

Written by 

Vrije vertaling van een artikel verschenen in "Phoenix" 15e jg, nr. 1 (2011), pp. 10-13.

Inleiding door vertaler

Over het thema hebben wij op 24 januari van dit jaar aan een aantal mensen een korte mededeling verstrekt over “Het Vlaams Belang als vazal van Israël”, dit als gevolg van een artikel in het Duitse tijdschrift “Volk in Bewegung”. Hierin werd niet alleen het Vlaams Belang genoemd, maar ook een aantal andere Europese “nationaalvoelende” politieke partijen. Het wachten was op een standpunt van de Vlaamse politieke partij. Intussen was er weer een artikel verschenen, waarin man en paard genoemd werden, over wie van welke politieke “rechts” gezinde partij naar Israël toog om daar een gemeenschappelijke verklaring te ondertekenen. Het ging natuurlijk over de oprukkende islam, waartegen alleen Israel afdoende poogt op te treden...  Op mijn eerste bericht kregen alle geadresseerden een mededeling van het Vlaams Belang, bij monde van HILDE DELOBEL, die wel niet op het thema inhaakte, maar wel de dubieuze aard van het tijdschrift “Volk in Bewegung” toelichtte.

Intussen verschenen over hetzelfde thema nog artikels in “Deutschland in Geschichte und Gegenwart”(door Claus Nordbruch), “Euro Kurier”, “National Journal”. Laatst ook nog in het Oostenrijkse tijdschrift “Phoenix”.  

Onzes inziens is het karakter van “Volk in Bewegung” van ondergeschikt belang wanneer men de andere tijdschriften en hun auteurs onder ogen krijgt.  

Na enige tijd overwegen heb ik een résumé gemaakt van wat Claus Nordbruch schreef en die aan een vriend toegestuurd met de volgende vragen:

- In opdracht van wie in het partijbestuur van het Vlaams Belang is Filip Dewinter naar Israël gereisd?
- Heeft Filip Dewinter uit naam van zijn kiezers de verklaring van Jerusalem ondertekend?
- Is daarover gediscussieerd en, zo ja, door wie?
- Was er iemand die zou hebben tegengestemd?
- Zijn er nog (groepen) van andere politieke partijen die naar Israel zijn geroepen om daar verklaringen af te leggen? (Het valt op dat het hier om nationalistische partijen ging, misschien kwamen andere partijen niet ter sprake. Of is dat een opzettelijk verzwijgen van Claus Nordbruch?)
- Of is dit een complot tegen het “nationalisme” in Europa, via de zwakste schakel in de overeenkomstige partijen?
- Heeft het Vlaams Belang verslag gedaan aan zijn kiezers van deze geschiedenis?
- Heeft het Vlaams Belang verslag gedaan aan zijn kiezers van deze geschiedenis?
Op deze vragen kreeg ik tot nog toe geen antwoord.

Nu is er in het Oostenrijkse tijdschrift “Phoenix” een bijdrage verschenen door Rigolf Hennig (geen onbekende in de verdediging van Duitsland) die wij u niet willen onthouden.  

Wij vertalen in extenso:

In samenwerking met Duitse organisaties zetten meerdere Europese rechtse partijen de vorming van internationale verbonden voorop. De FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) kondigt de uitbouw aan van haar betrekkingen met de snel sterker wordende VS-Amerikaanse Tea Party–beweging.  

Begin december van verleden jaar nam een reeks vertegenwoordigers van Europese “rechtse” partijen de uitnodiging van Israel aan, aldaar aan een “conferentie tegen de islamterreur” deel te nemen, waaronder de voorzitter van de FPÖ HEINZ-CHRISTIAN STRACHE en zijn partij-vriend ANDREAS MÖLZER, FILIP DEWINTER van het “Vlaams Belang”, PATRICK BRINKMANN van “Pro-NRW”, KENT EKEROTH van de “Zweedse demokraten” en RENÉ STADTKEWITZ van de Berlijnse groepering “Die Freiheit”. Net daarvoor had zich de Nederlander GEERT WILDERS al naar Israel gespoed.

Men confereerde o.a. met ARIEL SHOMER, de vroegere kabinetchef van staatspresident EZER WEIZMANN, vice-minister AYOOB KARA met afgevaardigden van de Knesset en vertegen-woordigers van de (nieuwe) nederzettingen RABBI NISSIM ZEEV en GESHON MESIKA. En men bezocht Yad Vashem .

De reis eindigde met de “Verklaring van Jerusalem” van 7 december, die volgende tekst omvat :

De basis van onze politieke taak is onze onverbreekbare belijdenis … tot de waardencanon van de westerse beschaving, die op de geestelijke erfenis … van de joods-christelijke culturele waarden berust.

Verder sprak men van “een nieuwe, totalitaire bedreiging - de fundamentalistische islam. Israël is de enige werkelijke democratie in het Nabije Oosten”.

om als kernpunt te kennen te geven:

“zonder enige beperking belijden wij het bestaansrecht van de staat Israel binnen veilige en volkenrechtelijk erkende grenzen. Evenzo is het recht van Israel te aanvaarden tot zelfverdediging tegen alle aggressie, in het bijzonder de islamterreur”

Hiermee zijn de vermelde “rechtse” partijen in een bond gestapt die vanaf het begin van zijn bestaan met moord en doodslag, met verjaging, landroof, onderdrukking en foltering de rechtmatige bewoners en eigenaars van Palestina, tegen elk recht en tegen alle volkenrecht in, tot uitroeiing toe vervolgd heeft en nog vervolgt - dus in een “verbond met de satan”.

Met bendes zoals Irgun en Hagana - waartoe de latere staatspresidenten MENACHEM BEGIN en SHIMON PEREZ behoorden - slachtten de Israeli’s hele dorpen, zoals Deir Jassin, met vrouwen en kinderen af. Later oefende de terreurstaat Israel zich in massamoord in Libanon en in de Gaza-strook. Tegenwoordig worden de overblijvende Palestijnen in eigen land letterlijk ommuurd nadat men hun olijvenboomgaarden gerooid en het grondwater afgesloten had.

De Palestijnen handelen, als zij zich weren, uit zuivere noodweer - en dit is volgens het volkenrecht correct.

AVRAHAM BURG (voorheen Knesset-woordvoerder) ontzegt Israel de benaming rechtstaat en ISRAEL SHAHAK (professor chemie en auteur in Israel ) zelfs die van een democratie: terwijl Israel tegen beter weten in als “democratie” en “rechtsstaat” wil doorgaan, sluit dezelfde staat in de Gaza-strook leden van de inderdaad democratisch gekozen regering (Hamas) op en houdt ze zonder tijdsbeperking vast.

Dit alles voor de “enige werkelijke democratie in het Nabije Oosten” en als belijdenis van de Euro-rechtsen ten voordele van het “bestaansrecht van Israel” en ten voordele van “recht van Israel tot zelfverdediging”, op gestolen bodem.

Wat steekt er nu - voor kenners - achter het niet echt verrassende bezoek van de
Euro-rechtsen in Israël?

Sinds enkele jaren proberen de vertegenwoordigers van Israël - en dus het zionisme - zich achter de schermen met de Europese rechtse partijen tot een gesprek te komen. Deze pogingen vallen samen met het tegelijkertijd groeiende aantal, maar ook met de macht van de islamisten van Europa.

De inhoud is altijd dezelfde: “Men heeft toch met de militante islam dezelfde tegenstander en precies Israel zou begrip hebben voor nationale integriteit.”

De achterliggende gedachte van de zionisten bestaat er in de laatste weerstandsnesten tegen globalistische alias zionistische doelen in Europa weg te werken en waar mogelijk over te nemen, met het gevolg dat men - zoals gewoonlijk - aan beide kanten van de tafel zit en ongestoord kan doen en laten wat men wil.

Op dit punt is de waarschuwing van ANDREAS THIERRY tegen de “Israel Connection” (openbaar gemaakt in “VOLK IN BEWEGUNG & DER REICHSBOTE” 1/2009) gewoonweg profetisch gebleken.

Naar aanleiding van de erkenning van deze “rechtse” partijen en vanwege het grote belang herhalen wij hier nog eens de drie basiseisen van de zionisten voor het dulden, ja zelfs voor het toezeggen van steun in de gestroomlijnde media en in de politiek:

1.Afstand doen van de bepaling als volk op grond van afstamming
Dit betekent een gemengde bevolking, op basis van een identiteitskaart.

2.Geen geschiedkundig revisionisme
Dit betekent vervalsing van de geschiedenis op breed vlak, ten laste van de met name genoemde volkeren i.c. het Duitse.

3.Strijd tegen de islam met gelijktijdige steun aan Israel
Dit betekent strijd tegen de belangrijkste strijdgenoten.

Wat Duitsland betreft: voor de NPD kwam de waarschuwing nog tijdig aan. Voor de Euro-rechtsen, die in Israel omstreeks einde van het vorig jaar opgemarcheerd zijn, betekent dit politieke zelfmoord. Tenminste in de ogen van al degenen die zicht hebben op het bestaande front: zionisme tegen vrije volkeren.

In het licht van deze kennis is in elk geval te onderzoeken of (en eventueel in hoeverre) de islam door middel van het zionisme uit Europa kan worden verdreven - een gevaarlijk spel.

Voor het overige heeft Europa in geen geval joodse wortels. En over christelijke wortels hoeft men niet ernstig te discussiëren.

Bijlage

Geert Wilders, de Nederlandse anti-islamist en regeringsbezorger met Israëlische opdracht, proclameerde zijn zogenaamd godsdienstige zicht op de wereld als volgt: “onze cultuur berust op het christendom, het jodendom en het humanisme.”  En Filip Dewinter zegde: "Het Arabisch-Israelische conflict verduidelijkt de strijd tussen de cultuur van het Westen en de radicale islam (5)."

Op deze manier uiten zich de laatste tijd alle genoemde partijvoorzitters, uitgezonderd de NPD-leiding. Allen bezweren een zogenaamde beschavingsgemeenschap van christendom en de zogenaamde joodse godsdienst. Let wel! Het is een feit, dat er geen joodse godsdienst bestaat; er bestaat alleen een joodse Wet (6). “Het jodendom kent overigens geen woord voor 'godsdienst', als woord noch als begrip (aldus de joodse auteur Barbara Honigmann, zie: Welt, Lit. Welt 5.5.2007,p. 1).

En de zo dikwijls bezworen joods humaniteit, die een deel van de joodse godsdienst zou zijn, vertoont zich in het bezette Palestina het duidelijkst. Het aldaar uitgeoefende humanisme bestaat in werkelijkheid uit een uitroeiingsmandaat volgens de “Heilige Schrift” van het Oude Testament.

Beste heren STRACHE en WILDERS, de gedachte van een zogenaamd vreedzaam samenleven van alle in Palestina levende volkeren wordt precies door de HERE ISRAELS (“Jahwe”) verworpen. De volkerenmoord, respectievelijk het genadeloze verjagen van andersgelovigen was en is een onvoorwaardelijk bestanddeel van deze zogenaamde beschavingsgodsdienst, waarop de westerse cultuur gezegd is te rusten. Een van de uitroeiingsopdrachten van Jahwe ten gerieve van zijn gelovigen luidt als volgt (Oud Testament, zo te zeggen de grondwet luidens “de Nieuwe Vertaling” [Statenbijbel]).

Wanneer de HERE, uw God u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen en hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken, talrijker en machtiger dan gij en de HERE, uw God hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan (8), gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen. Gij zult u ook met hen niet verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven noch hun dochters nemen voor uw zonen, want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen en de toorn des HEREN tegen u zou ontbranden en Hij u weldra zou verdelgen.
Maar aldus zult gij met hen doen : hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen omhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden
(Deuteronomium 7, v. 1-.5.)


Na de dood van Mozes zette zijn opvolger Josua vanaf ongeveer 1220 v.o.j. de politiek van de volkerenmoord verder - met de vermeende zegen van God...

"Oud Testament", zo zullen de naar Jerusalem reizenden als Wilders cs. tegenwerpen, "is toch allemaal voorbijgestreefd". Neen, de uitroeiingswetten werden in 2009 door de prominente Rabbijn YITZHAK SHAPIRA in zijn boek “Torat Ha’Melech’ (De Thora van de koning) opnieuw als voor het jodendom actueel en bindend bevestigd. In dit boek, vooral bij de bewoners van de nederzettingen geliefd (tot wie STRACHE toeriep “onze harten zijn bij u!") gaat het zo te zeggen om een handboek "hoe niet-joden volgens de Thora te doden" respectievelijk wanneer het toegestaan wordt niet-joden te doden. Volgens SHAPIRA bezitten niet-joden geen ziel, zij zouden ziel-loos als dieren zijn; (dieren zijn niet zielloos, zoals het in de slachtritualen wordt aangehaald).

Niet-joden zijn zielloos vanaf hun geboorte en moeten worden gedood om hun boosaardige karakter binnen de perken te houden. Wanneer wij een niet-jood doden, die één van de zeven geboden overtrad, dan handelen wij op juiste wijze. Het is volgens de joodse wet geoorloofd niet-joods zuigelingen te doden, wanneer het blijkt, dat zij tegen ons iets boosaardigs zullen doen, eens zij volwassen zijn.

Twee grootrabbijnen van Israel DOV LIOR en YAAKOV YOSEF gaan met de uiteenzettingen van SHAPIRA akkoord. De Israelische regering doet tot nog toe niets tegen deze “verduidelijking” van het jodendom over de handhaving en de toepassing van de joodse wet. En Opperrabbijn OVADIA YOSEF verklaarde einde 2010 dat het bestaan van niet-joden uitsluitend daarin bestaat de joden te dienen zoals een ezel dat doet.

Verwonderlijke culturele en godsdienstige gemeenschappelijke eigenschappen die wij zogezegd met de zionisten zouden delen volgens WILDERS, STRACHE en consoorten.

Men zou uit schaamte in de bodem kunnen verzinken, wanneer dit de gemeenschappelijkheid van het christendom met het jodendom zou moeten zijn.  

Opmerking van PHOENIX: natuurlijk gaat het bij deze fanatici en racisten (de gekken van Zion) om een minderheid binnen het jodendom. Steeds meer denkende joden begrijpen dat deze godsdienstige fanatici aan Israel grote schade toebrengen en zijn bestaan zelf uitermate in gevaar brengen.

DE JERUSALEM-VERKLARING

De verklaring in extenso:

“Jerusalem/Israel, 7 december 2010.  Naar aanleiding van ons gemeenschappelijk bezoek en de succesrijke uitnodiging naar Israel verklaren wij:

De basis van onze politieke werkzaamheid is onze onverbrekelijke belijdenis tot de democratie en de vrije rechtstaat, tot de mensenrechten in de zin van de Algemene Verklaring van de Mensenrechten, tot het volkenrecht, tot de waardenregelgeving van de westelijke beschaving, die op de geestelijke erfenis van de Grieks-Romeinse antieken, de joods-christelijke culturele waarden, het humanisme en de Verlichting steunt.

Nadat de totalitaire systemen van de 20e eeuw overwonnen werden, wordt de mensheid tegenwoordig aan een nieuwe wereldwijde totalitaire bedreiging blootgesteld: de fundamentalistische islam. Wij beschouwen onszelf als een deel van de wereldwijde strijd ter verdediging van de democratie en de mensenrechten tegen alle totalitaire systemen en hun hulpknechten.  Daarmee staan wij vooraan aan het front van de strijd voor de westers-democratische waardegemeenschap.

Hiermee wijzen wij elk cultureel relativisme af, dat onder het voorwendsel van achting van vreemde culturen en tradities gedoogt dat mensen, in het bijzonder niet-islamische minderheden in delen van de islamitische cultuurkringen in hun recht op vrijheid, gelijkheid en medebestemming beperkt worden. Dit geldt voor alle delen van de wereld, vanzelfsprekend in de eerste plaats ook voor Europa, aangezien de mensenrechten universeel en geografisch ondeelbaar zijn…

Israel als enige werkelijke democratie(!) in het Nabije Oosten is voor ons de belangrijke aanspreekpartner in de betrokken wereldregio. Een regio, die zich in de laatste decennia altijd opnieuw met extremisme en terreur geconfronteerd zag. Zonder enige beperking belijden wij ons tot het bestaansrecht van de staat Israel binnen veilige en volkenrechtelijke grenzen.. Eveneens is het recht van Israel op zelfverdediging tegen alle aggressies, in het bijzonder tegen de islamterreur. Wij geloven, dat dit samen met gelijktijdig respect ten opzichte van de mensenrechten en de politieke rechten van de Arabische bevolking mogelijk
moet zijn .

De hier aangevoerde grondbeginselen van ons politieke werk zijn voor ons onvervreemdbaar en niet onderhandelbaar. Totalitair gedachtegoed, gelijk of het van extreemlinkse of extreemrechtse zijde komt, racistisch of islamitisch, onder elke vorm ook, wijzen wij af. Principieel respecteren wij elk volk, elke cultuur en elke godsdienst. Wij keren ons echter duidelijk tegen elke vorm van geweld, tegen terrorisme en totalitairisme en tegen het misbruik van godsdiensten. Het recht op een thuisland is een mensenrecht dat voor alle volkeren te behartigen en tot uiting is te brengen.”


Aan de Verklaring is een “aanhangsel van de FPÖ” bijgevoegd met volgende woorden:

“Voor de Oostenrijkse vertegenwoordigers (FPÖ) is het bovendien belangrijk te benadrukken, dat de Oostenrijkse neutraliteit en de politieke tradities sinds BRUNO KREISKY een geloofwaardige bemiddelingspositie tot het vestigen van de vrede in deze regio, in veilige staatsgrenzen voor beide delen moet mogelijk maken en dat wij ons op deze neutrale plaats verplicht voelen”

Finis.

Jules Slembrouck

1) Politica PALIN is lid van de Tea-Party-beweging. De FPÖ kondigt de uitbouw van haar betrekkingen tot de Amerikaanse Tea-Party-beweging aan. Zij gaat volgend jaar naar de VS en aldaar de vertegenwoordigers van de Tea-Party ontmoeten, zo deelt de FPÖ-voorzitter H.C. STRACHE mee. De Tea-Party oriënteert zich vooral op het Oude Testament en op Israel.
2) Welteverstaan: alle kosten (reis, verblijf, eten, verplaatsingen enz.) ten laste van de deelnemers (n.v.d.v.).
3) De herdenkingsplaats voor de holocaust.
4) Het recente optreden van Filip Dewinter ten voordele van het "Oost West, Thuis Best"-principe m.b.t. het teruggaan van de vreemdelingen naar hun thuisland is poésie pure. Ge moet maar eens overdenken hoe daaraan nog maar te beginnen (tegenstand, overreden, beschikbare middelen, geld, werk en sociale opvang aan de overkant enz. enz.). Tactische zet in opdracht van?
5) Hij vergeet opzettelijk te vernoemen wat Israel sinds 1947 uitgericht heeft in Palestina (zie hoger).
6) Ik vertaal opzettelijk “Religion” door “godsdienst”. Met “religie” hebben de openbaringsgodsdiensten niets te maken.
7) De vertaler geeft de voorkeur aan het kopiëren van de bewuste passage uit de Nederlandse “Nieuwe Vertaling”, dan de Duitse tekst volgens Barbara Honigmann te gaan vertalen.
8) “In de ban slaan” is een bijbelse uitdrukking voor “doden”.
9) Tegen deze zin maakt ook DIE FREIHEIT gelijkaardig voorbehoud.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter