Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 September 2017

Saturday, 21 March 2009 19:03

21 maart: dag van het antiracisme

Written by 

 21 maart, “Internationale Dag tegen Racisme”. Het regime en haar opiniemakers maken van deze dag gebruik om hun foutieve betekenis van “racisme” nog eens te benadrukken in hun zedenprekerij en propaganda. Voor ons, het N-SA, een reden om de eigenlijke betekenis van het begrip racisme te verduidelijken, perfect verwoord in het ‘Manifest voor Europees herstel en vernieuwing’ van de hand van de Franse filosoof Alain de Benoist: “racisme is een theorie die stelt dat er tussen rassen hoedanigheidsverschillen bestaan, zodat men veralgemenend een onderscheid zou kunnen maken tussen 'meerwaardige' en 'minderwaardige' rassen, ofwel, dat de waarde van een individu volledig wordt bepaald door zijn raciale afkomst, dan wel dat ras op zich de centrale factor is in de verklaring van de geschiedenis van de mens.” De drie componenten in de definitie kunnen samen of elk apart onderschreven worden, maar ze zijn ook alle drie onjuist!

 

Rassen bestaan wel degelijk (in tegenstelling tot wat het liberale regime wil laten geloven) en op grond van een of ander statistisch geïsoleerd criterium verschillen ze ook van elkaar, maar er is geen sprake van absolute kwaliteitsverschillen. Er is bovendien geen enkel boven de mensheid hangend wetenschappelijk paradigma voorhanden, waaraan wereldwijd een rangorde zou kunnen worden afgemeten. Het is tenslotte duidelijk dat een persoon vooreerst zijn waarde ontleent aan zijn persoonlijke eigenschappen. Racisme is geen geestesziekte die is ontkiemd uit vooroordeel of premodern bijgeloof (de liberale fabel dat gebrek aan verstand de bron van alle sociaal kwaad is). Het is een verouderde dwaalleer die voortvloeit uit het positivisme, waarbij men “op wetenschappelijke wijze” in absolute zin de waarde kon bepalen van menselijke samenlevingen, en uit het sociaal-biologische misbruik van evolutietheorieën, die de geschiedenis van de mens proberen te beschrijven als een geheel bestaande uit 'fases' die overeenkomen met verschillende 'vooruitgangsstadia'. Sommige volkeren zouden dan voorlopig of voor altijd 'vooruitlopen' op andere.

Tegenover racisme staan enerzijds een antiracisme dat uitgaat van wereldwijd eenheidsdenken (universalisme) en anderzijds een antiracisme dat uitgaat van het bestaan van verschillen (differentialisme). Eerstgenoemd antiracisme komt langs een omweg precies uit op het racisme dat het aanklaagt. Het is immers net zo allergisch voor onderscheid, erkent bij de volkeren alleen hun gemeenschappelijk behoren tot de mensheid en neigt ertoe hun eigenheid als vergankelijk of van secundair belang te beschouwen. Door het anderszijn naar allemaal-hetzelfde terug te voeren met de bedoeling iedereen aan elkaar gelijk te maken (assimilationisme) is het dus per definitie niet in staat iemands anders-zijn te erkennen en te respecteren voor wat het is.


Antiracisme dat uitgaat van de bestaande verschillen - en dat door N-SA onderschreven wordt- daarentegen, meent dat de niet herleidbare verscheidenheid binnen de menselijke soort er juist de rijkdom van vormt. Wij willen weer zin aan het universele geven, niet door gekant te zijn tegen de verscheidenheid, maar door deze juist als vertrekpunt te nemen. Voor N-SA dienen de bestaande “antiracisme-” en antidiscriminatiewetten dan ook afgeschaft te worden! Antiracistische strijd houdt noch ontkenning van het bestaan van rassen in, noch het streven om ze in een allegaartje te laten samenvloeien: wij verwerpen zowel uitsluiting als de assimilatie. Het is dus hoegenaamd niet racistisch om voor endogamie te kiezen (d.w.z. de voorkeur om zich binnen de eigen groep voort te planten), want die volgt uit de keuzevrijheid van personen en volkeren (zo heeft overigens het joodse volk zijn voortbestaan te danken aan zijn afwijzing van het gemengde huwelijk).

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter