Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday19 January 2019

Friday, 26 June 2009 17:37

Eigen cultuur in eigen scholen

Written by 

Naar aanleiding van het hoofddoekendebat willen wij van het N-SA nog eens duidelijk stellen waarom wij pleiten voor de vrijwillige gescheiden ontwikkeling van de migrantengemeenschappen in ons land. De culturele melting pot is duidelijk een vies potje vet gebleken. Het is immers duidelijk dat grote groepen migranten niet wensen om cultureel gekoloniseerd te worden, zoals ten tijde van het kolonialisme op hun eigen grondgebied en nu weer in de diaspora. Want laat ons wel wezen: immigratie is de voortzetting van de kolonialistische (globalistische) agenda van de machtselites. Met dien verstande dat nu niet alleen de grondstoffen naar hier gehaald worden tegen de goedkoopste prijs, maar ook de productiekrachten om die grondstoffen te verwerken.

 

Vandaag verzetten migrantenjongeren zich (terecht) daartegen. De bedoeling van de liberale elite bestaat erin om - net zoals ze dat doet met de eigen jeugd - geprefabriceerde productiekrachten en consumptieverslaafden rechtstreeks van de scholen op de diverse werkvloeren af te leveren. Jongeren worden gekneed tot kritiekloze individuen die alleen mogen streven naar de status van consumenten via hun inschakeling in het liberaal-kapitalistische productieproces. Zo verworden ze tot cashmachines voor de winstmaximalisatie van de kapitaalselite. Hierbij worden alle uitingen van cultuur of levenswijze die niet stroken met het consumptie- en productiepatroon van het kapitaal beschouwd als niet compatibel met de opgedrongen levenswijze van de elite.

Natuurlijk wordt de agenda van de machtselite en het liberale establishment niet als zodanig gecommuniceerd aan de bevolking en aan de migranten. De kracht van een elite bestaat erin om de eigen agenda aan het publiek voor te stellen als een agenda van algemeen belang en dus een neutraal (doch humanistisch) gegeven. In werkelijkheid is de agenda een zuiver mercantiele, kapitalistische. Jongeren die niet aangepast zijn (door taal, kledij, traditie) zijn niet flexibel genoeg voor die mercantiele belangen. Ze moeten eenvormige consu-mensen worden die open staan voor en ten dienste staan van het kapitaal en die volledig inpasbaar zijn in het staatsproject van die elite. Daarom is het verkeerd (en te beperkt) om de multiculturele maatschappij als een links project te zien. De collaboratie van links moet eerder worden gezien als een totale overgave en capitulatie aan dat liberalistische project van de kapitaalselite. De verschuiving die zich in de schoot van het VB voorgedaan heeft van voorstander van eigen schoolnetten voor vreemdelingen (punt 16 van het 70-puntenplan) naar interculturele scholen - weliswaar met beperkingen, zoals het verbod op het dragen van een hoofddoek - moet worden gezien als een verschuiving van solidarisme naar liberalisme. Wat neerkomt op een verschuiving - net zoals bij de linkse partijen - naar dienstbaarheid en onderwerping aan het liberale kapitaal in plaats van dienstbaarheid aan het gehele volk. Het benadrukt de aanvaarding en de consensushouding van het feit dat we niks meer kunnen (of willen) doen aan de overrompeling (bezetting) van vreemde mensen die ons door het liberale systeem opgedrongen wordt. Dan wordt die consensus binnen de gehele Belgische (maar vooral ook Vlaamse) liberale elite er inderdaad een van "aanpassen of opkrassen", waarbij dat opkrassen begrepen moet worden als een deel van een leuke oneliner en niks meer dan dat.

Het N-SA steunt als antiburgerlijke en antiliberale beweging daarom de eis die Imam Nordine Taouil in het begin van de hoofddoekcontroverse in Antwerpen stelde. Wij steunen hem en met hem alle anti-multiculturele krachten binnen de migrantengemeenschap die zich niet wensen te conformeren of te assimileren. Kortom, die mensen die "aanpassen of opkrassen" niet zien zitten. Wij pleiten voor eigen schoolnetten voor allochtonen,  waarin ze de eigen taal gebruiken en de eigen cultuur kunnen beleven. Let wel: dit mag niet beperkt worden tot de moslimgemeenschap. Neen, alle cultuurgemeenschappen moeten eigen onderwijs in eigen taal en met hun eigen cultuurinbreng kunnen organiseren - een echt pluralisme van het scholennet. De scholen van de autochtone gemeenschappen mogen hierdoor echter niet het slachtoffer worden van minder werkingsgeld. Ze moeten integendeel meer geld krijgen om zo een hogere kwaliteit van de school en de opleidingen te bereiken. Als er cultureel gescheiden scholen zijn, dan zal het niveau zeker stijgen bij beide cultuurgroepen. Of is het peil van onderwijs dat de joodse gemeenschap organiseert soms slechter dan bij gemengde scholen? Het geld voor de cultureel andere scholen kan voor een deel gefinancierd worden door die gemeenschappen zelf. Bijvoorbeeld door leraars uit de moskee in te schakelen, vergelijkbaar met de inschakeling van pastoors en nonnen in het katholieke onderwijs vroeger (en in beperktere mate nu nog steeds).

Natuurlijk kunnen deze nationaal-democratische voorstellen tot vrijwillige gescheiden ontwikkeling maar worden gezien als een tussenfase in het ongedaan maken van de uitbuitingspolitiek en het imperialisme van de elite. De bedoeling van dergelijke door vele vreemdelingen gewenste culturele apartheid kan niet zijn om na een regime-wissel dergelijk systeem in stand te houden. We moeten derhalve consequent durven verder denken. Niet het louter onafhankelijk worden (of het veroveren van de legitieme macht in dit land) zal ons uit de poel bevrijden die het liberalistisch project hier en in de rest van de wereld heeft veroorzaakt. Neen, het is alleen de revolutionaire ommezewaai van kapitalisme naar solidarisme die tot dergelijke veranderingen in staat zal blijken. In grote delen van Europa, en zeker in ons land, moeten wij een economische revolutie voorstaan die ons in de mogelijkheid zal stellen om ons solidaristische sociale model optimaal in overeenstemming te brengen met de verregaande verandering die we in het economisch proces zullen moeten doorvoeren. Remigratie speelt daarin een sleutelrol. Dit in tegenstelling tot de bewering van Dewinter in een recent vraaggesprek, waarin hij stelt dat remigratie nu totaal nutteloos en ondoenbaar zou zijn. In die zin kan remigratie van grote groepen cultureel anderen een steun betekenen voor het proces van economische en sociale veranderingen, die er hoe dan ook zullen komen. Massa-immigratie betekent dat de soep die onze sociale zekerheid nu is meer en meer op een loutere watersoep zonder groenten en vleesballetjes zal beginnen te lijken. De spoeling is te dun geworden doordat de massa-aangroei van vreemdelingen te groot is geworden.

Als het project van economische vernieuwing opgestart wordt, waarin ook het sociale een dominante rol moet spelen, dan zal het vooral afhangen van wie dit project zal leiden. Laten we de huidige globalistisch en liberaal ge├»nspireerde elite doen, dan zal het een project worden van nog meer invoer van productie- en consumptiemassa's uit het buitenland. (De liberale maffia wil tijdens deze enorme crisis en werkloosheidsgroei dit jaar alleen al 8000 mensen regulariseren). Dit zal dan het versterken van een project met een antisociaal en anti-volks karakter worden. Kunnen we integendeel de volkskrachten samen met een deel van de nationale elite scharen rond een project van economische renovatie en ontwikkeling met aangepaste sociale structuren, dat afstand neemt van het imperialistische instrument massa-immigratie, dan is er veel mogelijk in ons land. Dan is een nieuwe sociale en economische consensus mogelijk. Dan is een economische revolutie mogelijk die ons met ander regio's terug op de kaart kan zetten. Indien een deel van de elite er niet in slaagt om een verbond met de volkskrachten te ontwikkelen, dan zal zij samen met het eigen volk uiteindelijk de prijs betalen van het steeds meer globaliserende en conglomeraten vormende internationale kapitaal.

Als er geen nationale eenheid van volkskrachten komt, dan zal de sociale cohesie en ons sociale model totaal vernietigd worden. Steden zullen door de sociale ineenstorting en culturele tegenstellingen omgevormd worden tot open slagvelden, waar wantrouwen en angst de boventoon zullen halen. Dit kan alleen maar een negatieve weerslag hebben op onze economische omgeving, omdat de leefomgeving van de mensen tot nog meer stress en afwijzing van gemeenschapszin zal leiden. De 'goesting' om nog iets te doen voor werkgever of staat zal nog meer afnemen. De 'goesting' om uit de maatschappij te stappen zal voor veel jongeren de enige optie blijken. Dit kan alleen maar slecht aflopen. Het hoofddoekendebat is geen banaal debat. Het is een voorafspiegeling van een afwijzingsfront dat onze maatschappij uiteindelijk zal doen imploderen. Het gaat hierbij niet louter om een uiting van een geloof. Het is de start van een openlijke strijd tussen rivaliserende bevolkingsgroepen. De eis tot culturele hegemonie is een eerste stap tot maatschappelijke en economische macht. Als we die maatschappelijke en economische macht gaan delen in plaats van haar te kanaliseren via een vrijwillige segregatie, dan is elke eis tot Vlaamse onafhankelijkheid zinloos. We zullen dan twee keer onderdrukt zijn. Door de Belgische elite en de door haar aangepaste ingevoerde handlangers.

Het N-SA roept iedereen, jong en oud, die op een democratische manier wil strijden tegen dit systeem op om zich bij ons aan te sluiten. De cultuurstrijd van de allochtone gemeenschap is een economische en sociale machtsstrijd. Als u aan de kant blijft staan omdat u kleinburgerlijke argumenten belangrijker vindt dan strijd, dan zal u medeverantwoordelijkheid dragen voor de onvermijdelijke nederlaag van het eigen volk.

Daarom: eenheidsfront rond een strijdprogramma en niet rond een parlementair praatprogramma. Aan iedereen de keuze!

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter