Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Displaying items by tag: nva

Wednesday12 December 2018

Volgens N-VA'er Theo Francken, Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie, is het een grove leugen dat asielzoekers geld krijgen.

Volgens dit Vlaams-nationale genie heeft de buschauffeur die daarover zijn beklag doet op zijn Facebookpagina ongelijk. De man kloeg daarover omdat hijzelf momenteel in ziekteverlof is en maar 860 euro per maand ontvangt, terwijl een gezin asielzoekers (bestaande uit een man, een vrouw en twee kinderen) 3160 euro opstrijkt. Een grove leugen van de buschauffeur vindt Francken (die zelf elke maand 10 000 euro in zijn zakken mag steken om indringers ons land te laten bezetten). En dus vindt Francken dat hij ons, het onnozele “klootjesvolk”, het nog maar eens héél duidelijk moet maken: asielzoekers krijgen géén geld!

Maar, zegt de N-VA-sukkel voor Asiel en Immigratie, geld geven we wél aan de instanties die zich met de opvang van asielzoekers bezighouden. En laat het nu juist 40 euro zijn voor een volwassene en 26 voor een kind; sommen die de door Francken belaagde buschauffeur op zijn Facebookpagina had geplaatst. Dat is alvast correct van die man.

Laten we echter even Franckens redenering volgen dat asielzoekers geen geld krijgen, bijvoorbeeld in verband met maaltijdcheques die sommigen onder u van hun werkgever krijgen. Volgens de nul van Asiel en Immigratie krijgt u daardoor geen geld van uw baas, maar kost het wel geld aan uw baas. En u krijgt eten (wat die asielzoekers ook voor dat geld krijgen dus). Waar is het verschil dan? Kan Bart De Wever, Vlaams-nationalistisch trommelaar en vendelzwaaier voor de Belgische upper class dat eens in het Latijn vertalen? Dan kan “klootjesvolk” zoals wij het misschien beter begrijpen.

Er is dus volgens de staatssecretaris een verschil tussen enerzijds geld krijgen en anderzijds geld krijgen in de vorm van waren en verzorging. Ik ben er zeker van dat veel bejaarden die nu in homes verblijven blij zouden zijn mochten hun kosten door Francken worden betaald aan het desbetreffende rusthuis. Dan zouden de kinderen van die ouderen er niet voor moeten opdraaien. En het kost niets, want – read my lips – die ouderen krijgen géén geld. Die krijgen alleen verzorging.

Hebt u het begrepen, brave Vlaamse kindjes?

Published in Blog

Bij de gebeurtenissen rond Ford Genk werd nog maar eens duidelijk hoe sterk ondervertegenwoordigd de nationale arbeiderklasse in de politieke structuren is.

Amper 2% van de volksvertegenwoordigers en senatoren hebben een arbeidersachtergrond. De stelling dat er arbeiders in het parlement aanwezig  moeten zijn om zo voeling te hebben met het overgrote deel van de bevolking wordt steevast weggelachen. Vooral dan door advocaten en anderen uit de hoger middenklasse en de stand der vrije beroepen die het parlement monopoliseren. Eigenlijk worden deze instellingen door deze klasse als een verlengde, of beter als een substituut, voor een privévennootschap gezien. Dat 'liberaalparlement' dient dan ook niet als de belangenbehartiger van de bevolking, het is de hefboom voor de belangen van een politieke kaste die  inert en in weze corrupt is omdat zij als een syndicaat opereren. Een syndicaat in de echte betekenis van het woord zijnde een vereniging van misdadigers.

Maar nu en dan heeft dat syndicaat een excuusarbeider nodig - vooral dan voor de fotogallerij - die dan samen met de kliek beroepspotentaten sympathie kan betuigen als weer eens slachtoffers van het kapitalisme worden geteld zoals nu bij Ford Genk. Slachtoffers die als oud vuil naar de vergeetputten van de werkloosheid zullen worden getrapt.

En dan pas wordt nog duidelijker zichtbaar wie de hogere middenklasse naar voren schuift als vertegenwoordiger van de arbeidersklasse in dit land: een door hen ingevoerde gastarbeidersdochter zoals Meryame Kitir. En het is daarbij niet verwonderlijk dat deze vreemdelinge uit de SP.a stal komt. Een partij  die bij uitstek de invoer van gastarbeiders heeft opgedrongen aan de nationale arbeidersklasse. In dienst van het geglobaliseerde grootkapitaal  en hun nationale vertegenwoordigers bij de multinationals.

De eigen arbeidersklasse met Belgische roots wordt niet gehoord en heeft geen stem in de politiek en het parlement.

Ook daar zijn wij verraden door onze eigen elite die nu een vreemdelinge als een soort heilige promoot die onze mensen wel zal helpen en onze zaak zal verdedigen. Dat wij die vreemdelingen  hebben moeten helpen door hen in ons land op te nemen omdat ze in eigen land niet in staat waren om zichzelf te redden, daar spreekt men niet van.

En uitgerekend die vreemdelingen die wij uit de stront moesten halen zullen nu onze belangen waarnemen. Wat een ongelooflijke droplul moet je zijn om dat te geloven?

Kan het eigenlijk nog smeriger en ongeloofwaardiger?

Vreemdelingen die onze arbeiders moeten gaan vertegenwoordigen terwijl juist zij  onze mensen op alle vlakken beconcurreren. Kan de politieke klasse nog hypocrieter?

Ja dat kan. Kijk naar wat de N-VA doet. Daar betekent "de kracht van verandering" dat vreemdelingen samen met een deel van het Vlaams patronaat het eigen volk uitverkoopt aan een veelvolkerenstaat. De Europese Sovjetunie.

Collaboratie met vreemdelingen, het is een constante in onze gechiedenis.

 

Published in Artikels

Thierry Vanroy heeft in een reactie op de uitspraken van Bart De Wever over de Vlaamse beweging (herinnert u zich dit nog?), het succes van de N-VA en de nederlaag van het Vlaams Belang een analyse geschreven met een concreet voorstel ter inhoudelijke vernieuwing van die laatste. Wij herhalen wat wij toen ook al gezegd hadden:

De ontwikkelingen volgen zich in toenemende mate op, de oude paradigma's zijn dood en begraven. Ook de komende tijden zullen vormingsdagen worden ingelegd voor precies deze reden. Wie hier reeds op aanwezig is geweest, die weet de waarde van deze vormingsdagen.

 


 

 

Op 29 december 2011 zei ik het al, de Vlaamse beweging heeft afgedaan: “Jullie letten niet op de wereld, maar de wereld let ook niet op jullie. Ik ben er ook mee opgehouden.” En nu Bart De Wever: “De enige bijdrage die de Vlaamse Beweging vandaag nog kan leveren aan een onafhankelijk Vlaanderen, is ophouden te bestaan.” Ik had, net als Bart De Wever, een reden om dit te verkondigen en het zal niemand moeten verbazen dat het nu ook weer niet zo impulsief van zowel mij als van Bart De Wever kwam.

“Ach, eerst Vlaamse onafhankelijkheid, daarna zien we wel verder.” “De beweging is een huis met vele deuren.” “De V-partijen moeten samenwerken.” Wat blijft daar nog van over, nu dat Bart De Wever zelf afstand neemt? Of nog, waarom zou ik of iemand anders wel moeten luisteren, wanneer hij dat zelf niet doet?

De Vlaamse beweging wordt door haar politieke frontman Bart De Wever gevraagd om Seppuku te plegen, om zo haar bestaansreden te bereiken. Laat dat feit eerst even heel goed doordringen. Nee, Peter de Roover, u gaat dat niet weglachen: De Wever lacht u weg. En ik lach met u en al helemaal met uw voorganger Defoort, die samen met Mei’68-pedofiel Cohn-Bendit nu door de Europese wandelgangen huppelt. Want dat vinden u en De Wever minder kwalijk. Op dat vlak ken ik mijn prioriteiten wel. De Wever zijn commentaar is geen nieuwe marsrichting, geen opbouwende kritiek. Dit is een eindpunt. Al wie nu nog kritiek heeft op de Vlaamse beweging, staat in zijn recht. Vooral electoraal, terwijl het juist daar taboe is om aan de beweging te raken.

Maar eigenlijk was ik erover opgehouden. Toch krijg ik nog steeds pertinent vragen over mijn standpunten en dan vooral over mijn lidmaatschap van het Vlaams Belang. Dus, in een poging zowel de N-VA, het Vlaams Belang, de Vlaamse beweging, het nationalisme en ikzelf allemaal in één artikel te rammen: Allons-y!

Published in Artikels

Gisteren hebben de twee kopstukken van het burgerlijke nationalisme, Bart De Wever en Filip Dewinter, in De zevende dag de degens gekruist over "immigratie" en de multiculturele samenleving die daar het logische gevolg van is.

Die multiculturele samenleving is voor beide partijtenoren een niet te aanvaarden these. Niet immigratie op zich is voor de heren dus een probleem, wel het feit dat immigratie kan leiden tot een verandering van de culturele en morele waarden in een samenleving. Wat beiden evenmin aanvaarden, is het feit dat immigratie geld kost en niet enkel geld opbrengt. De uitgangspunten van hun respectieve partijen, zowel die van het Vlaams Belang als die van de Nieuw-Vlaamse Alliantie, zijn immers ingegeven door de liberalistische visie die ze hebben van de samenleving.

Wat de kern van de zaak betreft, immigratie dus, daar hebben beide partijen niets tegen. In de grondbeginselen van het VB spreekt artikel 4 over inpassen en aanpassen als voorwaarde voor verblijf; er staat op geen enkel ogenblik dat immigratie moet worden verboden of tegengegaan op basis van welk motief anders dan het niet integreren. In congresteksten van die partij staat expliciet dat een jaarlijkse instroom tot 10.000 vreemdelingen op jaarbasis zelfs een voorwaarde is voor economische vooruitgang. Bij de N-VA zijn ze daar nog een stukje explicieter in: daar heet het dat van immigratie weer(?) een "positief verhaal" moet worden gemaakt. Ook daar is de kritiek op immigratie beperkt tot neveneffecten zoals de multicultuur en de te lage  productiviteit van de huidige vreemdelingenpopulatie. Dat zijn de verwijten die de N-VA  en het VB tot de andere burgerlijke politieke fracties richten. Het feit dat immigratie wordt aangewend als instrument van een liberaal-economisch arbeidsmarktbeleid staat bij geen van beide partijen echter ter discussie.

N-VA en VB redeneren als burgerlijk-nationalistische partijen vanuit een liberaal denkkader, waarin een monocultuur met een win-win resultaat vooropstaat: immigratie moet geld opbrengen en de immigranten moeten zich conformeren aan de consumptiemaatschappij en de economische cultuur van het liberale regime. Daarbij staat niet een rechtse of nationaaldemocratische monocultuur voorop, maar wel de liberalistische gelijkheidscultuur. De opstelling van beide partijen weerspiegelt in feite de veranderde mentaliteit binnen het liberale establishment, waarbij het VB en vooral de N-VA zich proberen te profileren als een burgerlijke fractie die een modern (of progressief) liberalisme voorstaat. En dat "progressisme" of wat men zou kunnen omschrijven als "rechts op vlak van de arbeid en links op vlak van de waarden" is bij de N-VA een welbewuste keuze. Bij het VB is het veeleer het gevolg van het niet durven (of niet kunnen) ontwikkelen van een alternatieve toekomstvisie. In die veranderde liberale optiek is een invoer van arbeidskrachten om het industriële kapitalisme te voorzien van een goedkoop arbeidsreservoir niet langer aan de orde, nu industrieën massaal worden afgebouwd en gedelokaliseerd. Wel is volgens beide partijen een nieuwe hoogopgeleide groep immigranten nodig voor een vernieuwde economie gebaseerd op diensten en op een hoogtechnologisch infrastructuur met hoge meerwaarde.

De economische elite denkt de crisis te kunnen bezweren door onderzoek en ontwikkeling aan te moedigen en bijvoorbeeld meerwaarde via patentrechten te genereren. Daarrond zou een dienstensector moeten worden gecreëerd die aan hoge internationale vereisten voldoet. En dat men inderdaad zal moeten overgaan tot dergelijke economische veranderingen is een feit. Alleen willen die progressieve liberalen, zij die een "moderner" kapitalisme voorstaan, zoals de N-VA en het VB, die economische ontwikkeling versnellen en ondersteunen met een nieuwe invoer van hoogopgeleide buitenlandse arbeidskrachten. En zo zal op termijn, wat op het eerste zicht een anti-immigratiediscours leek, uitdraaien op een volgende immigratiegolf om die economische noden te beantwoorden. Dit keer zullen niet zozeer de lageropgeleiden het gelag betalen voor de buitenlandse concurrentie, maar wel de middenklasse en een groot deel van de hogeropgeleiden. En het is alsof veel van onze jongeren die koude en gure wind al voelen komen aanwaaien. Er zijn immers nog nooit zoveel jonge hoogopgeleiden op zoek geweest naar een bestaan in het buitenland als vandaag. De nationale brain drain is reeds een feit.

Het besluit dat men moet trekken is dan ook dat er eigenlijk geen echte anti-immigratiepartijen (of fracties binnen het establishment) bestaan die immigratie samen met het liberalisme afwijzen. En immigratie en liberalisme zijn aan elkaar verbonden zoals een blinde aan zijn geleidehond. Daarom is het meer dan noodzakelijk dat we de immigratie-agenda van de burgerlijke partijen ontmaskeren. En de gevaarlijkste zijn daarbij diegene die een pro-immigratiepolitiek wegstoppen achter een discours van inburgerring of anti-islamisme of hun kritiek op de immigrantenpopulatie beperken tot een discussie over transfers van rijkdom. De bedoeling van die partijen is immers niet om die rijkdom te herverdelen onder het eigen volk, maar wel om die te gaan delen met de nieuwe ingevoerde vreemdelingen en de elites die daar grof geld aan zullen verdienen (zoals die dat gedaan hebben met elke gastarbeidersgolf).

Dàt is de agenda van het liberalisme, en een agenda die inherent verbonden is aan het liberalisme. En de burgerlijke Vlaams-nationale partijen zijn daarbij voorlopers en gangmakers van de meest progressieve liberale politiek van deze tijd. Daar iets aan doen is de taak van nationaal-revolutionairen. Een partij en een beweging uitbouwen die geen nieuwe immigratiegolf zal dulden. Een beweging die steunt op de krachten van het eigen volk en het eigen land. Dat is wat we nodig hebben. Ons volk bevrijden van het kapitalistische juk dat ons een multi-etnische dictatuur opdringt. Dat hebben we nodig. De rest is parlementaire prietpraat.

Published in Artikels
Monday, 20 August 2012 18:19

N-VA pakt uit met bikinibabe op kieslijst

Citaat

Het parlementarisme, dat wil zeggen de openbare toestemming tussen vijf politieke basisovertuigingen te mogen kiezen, is vleiend voor al diegenen die van zichzelf denken  zelfstandig en individueel te handelen en daar zelfs voor zouden willen vechten. Uiteindelijk echter is het om het even of de kudde nu een overtuiging bevolen, dan wel vijf overtuigingen toegestaan krijgt. Want wie van de vijf toegestane meningen afwijkt en zich terzijde opstelt, die heeft altijd de kudde tegen zich.

Friedrich Nietzsche

 

N-VA pakt uit met bikinibabe op kieslijst

N-VA pakt in Berlare, de gemeente van Karel De Gucht (Open VLD), uit met Jana Claus (22), vorig jaar finaliste van Miss Diamant en dit jaar finaliste van Miss Global Belgium. ‘Ik ben niet het lintje. Ik draag het lintje.'

Bron en vervolg: Knack

 

Nvdr: Diepzinniger Vlaamsnationalisme bestaat niet.

 

Published in In de Media

 

"Ik krijg rillingen van die NSV'ers", verklaart de N-VA'er Peumans in een interview.

Voor 17 000 euro per maand aan omkoopgeld van de Belgische staat is een mens tot veel in staat. Want dat is het loon dat de links-progressivo (zo schildert hij zichzelf graag af) Peumans elke maand opstrijkt als opperclown van het Vlaams marionettenparlement.

En mijnheer zegt dat hij een republikein is die geen  trouw aan de koning heeft gezworen en nooit naar diens pijpen zal dansen. Maar de zakkenvullende creatuur vergeet te vermelden dat de Vlaamse minister-president in naam van het gehele Vlaamse en parlementaire circus trouw heeft gezworen aan de koning.

Mijnheer de democraat zegt verder dat hij nooit zou spreken op uitnodiging van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) of met hen in debat zal gaan. Zou hij dergelijke discriminerende praat durven herhalen als het om zwarte of andere vreemdelingen ging?

Maar natuurlijk niet, het vreemde volk dat zijn zijn vrienden en het eigen volk dient om op te schimpen en om stemmen mee te ronselen, en dat alles in dienst van het (Belgische) establishment. 17 000 euro krijg je niet gratis van de koning of wat dacht u?

Maar wat zou je eigenlijk verwachten van iemand die zichzelf "links" noemt, maar tegelijkertijd voor grof geld naar de extreem-liberale praat van mijnheer De Wever luistert? Wij hebben het reeds geschreven: de N-VA is een "linkse" partij als het op morele en culturele vraagstukken aankomt en is op economisch vlak extreemliberaal.

En extreemliberaal is niet hetzelfde als rechts-nationaal of nationaaldemocratisch. Dat zouden Dewinter en zijn VB moeten beseffen in plaats van die Nieuw-Vlaamse parvenu's na te apen zoals ze dat al jaren doen met hun Forza Prullaria-praat, maar integendeel de krachten versterken door allianties met de nationaalrevolutionairen aan te gaan.

 

Published in Blog

 

Jurgen Ceder (links)

Tijdens het vraaggesprek op Terzake werd aan Jurgen Ceder gevraagd of hij afstand nam van het 70-puntenplan van het VB. Blijkbaar wist de troela van dienst  bij de VRT niet dat niet alleen Ceder daar al lang afstand van had genomen, maar dat ook de partij waar hij jarenlang dik geld aan heeft verdiend daar zelf ook afstand van heeft genomen. Ter vrijwaring van het partijfortuin en de dikke weddes van de partij-elite waartoe Ceder en andere tafelspringers behoorden.

De partij-elite had in feite al lang afstand genomen van een bepaald item in dat 70-puntenplan. En dat item behelsde juist de kern van de oplossing voor het immigratieprobleem en gaat over remigratie. Volgens Vanhecke en consoorten was het daarvoor al veel te laat en - wat belangrijker is - het was ook niet nodig. "inburgering" en "economische noodzaak", weet u wel... Het lied dat de liberale en linkse  elite  altijd zingt en waar de slogan "aanpassen of opkrassen" de nationalistische versie van is.

Het defaitisme aan de top van de partij over de strijd tegen immigratie voert al velen jaren de boventoon in de partij en de anti-immigratieretoriek werd dan ook vooral gebruikt omdat het een goedverkopende stemmentrekker bleek. En als er geld te verdienen valt (zonder te moeten werken), dan vertellen politici graag wat de achterban en de kiezers willen horen zonder dat ze er  zelf maar één woord van geloven.

Wat de VRT-troela van Ceder wilde horen was dus of hij afstand nam van "remigratie". En Ceder zijn antwoord was dan ook ontluisterend voor mensen die jaren in het VB hebben gestaan en nog staan. En het is nog meer ontluisterend omdat wat hij  zei niet alleen zijn mening is, maar ook de mening van de huidige partijtop van  het VB als ook die van de N-VA. Hij zei dat alle mensen die op een "wettige" wijze Belg waren geworden als zodanig moesten worden erkend. Daarmee legitimeert Ceder de misdadige Snel-Belgwet die de elite de laatste 11 jaar heeft gebruikt (misbruikt) om massaal mensen in te voeren.

En terwijl de elite nu de  Snel-Belgwet een beetje  aangepast heeft, omdat ze eindelijk inziet  hoe onze maatschappij  is ontwricht en onze sociale zekerheid blut is geraakt- en het zo niet verder kan. Juist op een dergelijk moment zegt een man die zich nationalist durft noemen  en  voormalig  kaderlid van een anti-immigratiepartij was dat hij alle regularisaties uitgevoerd door de liberale en linkse elite erkent en verdedigt. De kracht van verandering, zegt het baasje. De vernietigende kracht van verraad zal hij bedoelen.

Bedankt Ceder en Vanhecke voor de steun aan de liberale elite en voor de 600.000 nieuwe Belgen met wie het koninkrijk nu is gezegend!

Published in Blog

 

Spanje staat klaar om als klein visje #3 door de grote boze oceaan verzwolgen te worden. Spooksteden in het midden van nergens, een recentelijk gesloten luchthaven Madrid-Zuid (op 200km van Madrid), een bankrun van €100 miljard op drie maanden (wat niet handig is wanneer je vooral aandoenlijke zombiebankjes hebt)... Enfin, we weten het ondertussen wel. Double-dip recession, want wee het gebeente van wie het woord depressie durft te gebruiken.

Maar Spanje is voor velen dan ook grotendeels een paellabestemming.  De Spanjaard is mañana en moet je niet mee laten draaien in het Germaansch calvinisme van de Noord-Europeanen... Behalve natuurlijk de Catalaan, de Vlaming van het Zuiden, de dierenrechtenactivist, de antifascistische nationalist, toonbeeld voor de N-VA... Oeps.

De herfinanciering (en voorzichtige nationalisering maar dat mag niet) van de Spaanse banken door de LTRO's van de EU heeft weinig uitgehaald. En met stijgende rente en dalende investeringen, dreigt de financiële gezondheid over de kop te gaan. En dat geldt ook voor Catalonië, waar Spanje's grootste probleemkind Bankia ligt.

De oplossing voor Catalonië? Wel, de autonome regio roept nu op dat de federale overheid vooruit moet met centraal gestuurde regionale herstellingsplannen, want anders houden zij het zelf niet vol. De federalisering van Spanje houdt in dat zowat de helft van de belastingen door de regio's zelf geïnd en gespendeerd worden. Dat werkte in het voordeel van de Catalanen, tot de immo ineenstortte en men nu met zo'n 13 miljard euro aan schulden voor dit jaar zit, dat ze met haar eigen draagvlak niet meer kan herfinancieren. Dat is overigens meer dan 1/3de van de totale 36 miljard EUR, terwijl de regio zelf voor niet meer dan 1/5de van de nationale economie staat, mooi rolmodel.

Maar Catalonië kan dan toch zelf naar de internationale markt stappen? Wel, niet wanneer je zelf schuldig bent aan de onlangs weer verlaagde rating (alsof het iets zou uitmaken in een tijd dat zelfs Duitsland haar obligaties niet aan de man krijgt). De ECB dan? Ja, zouden ze wel willen, dan zijn zij volledig van de 'Spaanse dwingelandij' verlost. En hier komen we dan ook aan de clou van het verhaal.

Om herfinanciering van de ECB te krijgen, zullen lidstaten moeten gehoorzamen aan het plan Merkel: het Europees Fiscaal Pact. Dat legt vanaf 2013 strenge regels op aan de individuele begrotingen, gecontroleerd vanuit Brussel. Haal je die niet, dan privatiseer je nog maar wat meer.

De 'nationalistische' regering van Catalonië staat achter dit pact, de regerende coalitie was dan ook reeds toen de socialistische regering in Spanje aan de macht was in de sociale uitgaven aan het kappen. En die weg (nu onder rechtsliberale federale regering) wil zij verder op. Door nu de fiscale autonomie over te dragen aan het neoliberale project van Brussel, komt Catalonië zo dichter bij een 'stabiele' (uche) 'autonomie' (kuch) binnen een 'verenigd' (proest) 'Europa der Volkeren' (hatsjie!). En gezien de ondemocratische en financieelkapitalistische structuur van de EU is het een dwaling te denken dat hier ooit een sociaal project uit voort kan komen. Laat staan dat de Catalaanse regerende CDC dat ooit zou steunen.

En wie had hier ook alweer een geforceerde fiscale unie voorspeld? Juist.

Trouwens, iemand die niet akkoord ging met dat Pact is nog zo'n jacobijns gedrocht, het Verenigd Koninkrijk. Hoe gaat het eigenlijk op dat eiland? Onafhankelijk Ierland heeft gisteren in een referendum ook voor het Pact gestemd. Nog zo'n 'nationalistisch' toonbeeld, 14% werkloos, ineenstorting van het BBP en 70.000 man die het land vorig jaar uitgevlucht zijn, op zoek naar betere oorden. Hm! Met zulke cijfers zie je dat ook zij een ineenstorting van hun belastinginkomen mogen verwachten. Daarmee wordt het Fiscaal Pact óf een dode letter óf een sociaal bloedbad.

En dan is er Schotland, waar de SNP deze maand haar Yes-campagne gelanceerd heeft voor het onafhankelijkheidsreferendum in 2014. De SNP, nog zo'n broertje van de hoera-identitairen van de N-VA, wil Schotland in de Europese Unie als onafhankelijke lidstaat, met de euro en de hele reutemeteut. Maar dat kunnen de Schotten heus wel, want zij hebben olie. Afgezien van dat het onzeker is hoe zij die van het Verenigd Koninkrijk gaan lospeuteren, is er nog steeds Peak Oil in 2015. Hoe wil Schotland daarop een eigen economische toekomst uitbouwen? En gaat zij de megaleningen om haar banken het hoofd boven water te houden aan Londen terugbetalen? Het Schots draagvlak is op dat vlak nog meer miserabel dan dat van Catalonië.

Of... zal men in dat referendum niet gewoon besluiten dat het beter is Schotland binnen een meer coherente, versatiele en niet-EU-gehorige Britse Unie te houden? Niet dat wij het land van 'The City' verdedigen, maar het gaat hier om het mechanisme.

Gezien de afslachting van pro-besparingspartijen in recente verkiezingen (Duitsland, Frankrijk, Griekenland etc.), zullen wij de komende jaren een wederopstanding van sociale partijen zien, om nog niet van een sociale (en nationale) revolutie tegen Europa te spreken. Waar staan we dan met de pseudonationalistische neoliberalen zoals de CDC, Fine Gael, SNP en de N-VA?

Wij zagen dit als eersten al van ver aankomen en nu volgt dan ook een nieuwe voorspelling: regionalistische partijen worden de komende jaren ideologisch ontmaskerd als universalistische fascisten en electoraal weggevaagd als neoliberale verraders. Quebec is al voorgegaan, maar dat lijkt iedereen moedwillig te vergeten. En ook de N-VA kan maar zolang nog de façade hooghouden.

Ons alternatief is dat economisch-compatibele regio's een tegenunie oprichten naast de Europese.  Of dit nu een Belgische Unie moet worden, een Noordwest-Europese of een sexy Delta-Unie, dat doet er niet toe. Of Wallonië en Vlaanderen daarbinnen aparte lidstaten worden, dat doet er ook niet toe, vandaar dat wij altijd vanuit een post-Belgische context denken. Als zowel Vlaanderen en Wallonië een sociale politiek willen voeren, dan moeten wij samen een vuist tegen de neoliberale EU kunnen ballen. Waarom zou een sociale Noordwest-Europese Unie niet kunnen maar een asociale Europese Unie wel? Wij laten ons niet vangen door dezelfde dwalingen als economische analfabeten, de tafelspringers bij de N-VA.

Als nationalisme nog een toekomst wil als strijdmiddel tegen de dictatuur van Berlijn, Brussel en Frankfurt, dan moet zij pragmatisch kunnen zijn op dit vlak. Als het Vlaams Belang haar sociaal-economisch programma waar wil maken, dan zal zij moeten beseffen dat Vlaanderen dit draagvlak net zo min heeft als Catalonië en Schotland (cfr. Dexia-debacle). Wij leven reeds in een post-Belgische context, de onafhankelijkheidsstrijd moet geen "landerisation" worden, zoals het Front National dat noemt, maar een échte monetaire, fiscale en economische zelfbeschikking.

Published in Artikels

Om nog even terug te komen op de door ons gepubliceerde foto's waarop N-VA-kopstuk Jan Jambon te zien is met Le Pen. Op vraag van Joods Actueel verklaarde Jambon dat hij niet naar de lezing van Le Pen was geweest omdat hij ook maar voor een millimeter akkoord zou gaan met de man. Hij was daar, verklaart hij, omdat hij destijds zoveel debatten bijwoonde van de Antwerpse Debatclub.

Dat hij als eregast met Le Pen zat te tafelen is dus geen teken van sympathie voor de man, beweert Jambon. En al zeker geen blijk van enige ideologische verwantschap.

Hij was ook gaan luisteren naar iemand van de PVDA en dat maakt van hem toch geen stalinist, is zijn uitleg. Maar ik verwed er mijn hoofd op dat Jambon niet achteraf zat te tafelen met de spreker van de PVDA.

En dat Jambon beweert dat hij in die tijd de visie van Le Pen niet deelde en daarbij zo ver ging om "vriend en vijand" uit te dagen het tegendeel te bewijzen, het volgende:

Wat betreft de volkerenmoord en de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël, deelt Jambon wel degelijk de ideeën van Le Pen (en terecht).

Nog in 2008 ondersteunde de N-VA (met Jambon voorop) de strijd van het Palestijnse volk, door gezamenlijk met extreemlinks de tekst van het "Actieplatform Palestina" te ondertekenen, waarin aangeklaagd wordt dat Israël verantwoordelijk is voor 60 jaar van ontheemding en 40 jaar van bloedige bezetting. Zo simpel kan bewijsvoering zijn, mijnheer Jambon, dat u de ideeën van Le Pen symphatiek vond.

Dan nog de bewering van Jambon tegenover Joods Actueel, dat de N-VA de joden een warm hart zou toedragen en dat werkelijk geen haar op hun hoofd eraan denkt om de ellende die ze te verduren kregen tijdens de vorige oorlog voor ook maar een millimeter te minimaliseren. Maar was het niet De Wever die zei dat de politie van Antwerpen nooit betrokken was bij vervolgingen en razzia's op joden tijdens de oorlog? En dat daarom de verontschuldigingen van Patrick Janssens naar de joodse gemeenschap toe "gratuit" waren?

Uw inschatting van millimeters is blijkbaar heel rekbaar, mijnheer Jambon. En de uitdaging aan "vriend en vijand" om met bewijzen te komen zou ik niet te veel herhalen. U zou wel eens op uw wenken bediend kunnen worden.

Verkiezingen zijn altijd leuk om met allerhande zaken uit te pakken.

In elk geval, wat bewezen moest worden met het publiceren van de oude foto's is bewezen. Hoe nationalisten door het slijk kruipen om stemmen van minderheden te schrooien.

En verder, dat de Volksunie weer helemaal terug is. Een partij waarvan de linkerhand niet wil weten wat de rechterhand doet. Waar ook marxisten van Meervoud bij aanschurken.

Links liegen - rechts bedriegen.

Published in Blog
Wednesday, 30 May 2012 10:28

Wanneer wordt Jan Jambon ontluisd?

 

Bij de N-VA is het zo dat elementen die overkomen van het Vlaams Belang een ontluizingsperiode moeten doormaken. Op die manier wil de partij overgelopen leden ontdoen van hun extreemrechtse dwalingen, van hun racistische 70-puntenluizen en (last but not least) van enige lepennistische Holocaustontkenning.

De vraag die wij aan Bart De Wever willen stellen is dan ook: wanneer wordt Jan Jambon ontluisd? Of zijn de vroegere activiteiten van Jambon - in de woorden van Le Pen - "een detail in de geschiedenis"?

Wij publiceren deze foto's van Jan Jambon in het gezelschap van Franck Vanhecke, Francis Van den Eynde, Koen Dillen, Filip Dewinter en (last but not least) Jean-Marie Le Pen, omdat deze zich situeren in een tijdperk dat het VB en Le Pen nog volop als een bende extreme racisten en Holocaustontkenners werden bestempeld, ook door mensen zoals Jambon.

En de propere heren van de N-VA willen tot op heden hun handen niet vuilmaken aan dit soort mensen.

Daarom worden zij ontluisd.

Wij hebben nog wel wat meer materiaal dat de hypocrisie van de baronnen van het partijpolitieke establishment aantoont.

Allicht kunnen wij de vrienden van Dewinter daar op een mooie dag mee bedienen.

Gratis en voor niets.

 
Eerste links: Francis van Den Eynde; Tweede links: Jan Jambon; Uiterst rechts: Frank Vanhecke
 
 
 

Van links naar rechts: Frank Vanhecke, Jean-Marie Le Pen, Koen Dillen en Filip Dewinter

Foto's mogen mits expliciete bronvermelding worden overgenomen. Pers kan contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor versies zonder watermerk.

 

Published in Nieuws & Pers
Page 1 of 2

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter