Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Displaying items by tag: verkiezingen

Friday19 October 2018

 

Dat collaboratie met het establishment van de liberaaldemocratie niet veel opbrengt, hebben de communisten van PVDA+ mogen ondervinden. De partij die samen met andere zichzelf links noemende groupuscules de eeuwigdurende strijd tegen het Kwade voert - "extreemrechts" en het "fascisme" - moet nu ondervinden dat de repressieve maatregelen die zij ooit mee heeft ondersteund - en in sommige gevallen aangestookt (zie AFF) - nu tegen haarzelf worden ingezet.

Het geval van het niet plaatsen van openbare verkiezingsborden is daar een goed voorbeeld van. Jarenlang hebben de uiterst-linkse collaborateurs van het regime vragen gesteld bij het recht om propaganda te voeren van het Vlaams Blok/Belang. Niet zelden werden propagandaborden van die partij vernield door rode activisten met als uitleg dat "racistische" propaganda niet mocht en dus verboden moest worden. De uitleg was ook steevast dat (door hen) ethisch of moreel onaanvaardbaar geachte propaganda altijd op grond van die overwegingen geweigerd mocht worden.

De burgerij, die graag elke agitatie en propaganda tegen haar slavenhandel (immigratiepolitiek) onmogelijk wil maken, was altijd zeer te vinden voor die linkse argumenten. En als de kampioenen van de democratie - wat linkse bewegingen van zichzelf graag beweren te zijn - dergelijke antidemocratische methoden ondersteunen, waarom zou de elite dan die nuttige idioten tegenhouden om ze te helpen invoeren?

Ook het recht op vereniging en het recht op vrije samenkomst van burgers is mede door de kuiperijen van de linkerzijde aan banden gelegd. Sommigen gingen zo ver om te eisen dat burgemeesters het recht moeten hebben om samenkomsten van burgers preventief te verbieden en verder ook elke manifestatie die hen niet zinde aan banden te laten leggen door de overheid. Nu kermt links dat haar militanten met GAS-boetes worden bestookt als die zich ergens manifesteren. Nochtans hebben zij de burgerij opgepookt om de "overlast" van ongewenste manifestaties tegen te gaan door die nog veel extremer aan te pakken, ja zelfs ongewenste politieke elementen die het in hun hoofd zouden halen ergens te lande samen te komen gerechtelijk te vervolgen.

PVDA+ vindt dat de burgerij en de machtselites de grondrechten van hun burgers schenden door geen openbare aanplakborden ter beschikking te stellen, en de Raad van State geeft haar nu gelijk. Maar toen dezelfde grondwettelijke raad oordeelde dat de verkiezingen die in 2010 gehouden zouden worden niet wettelijk waren omdat ze door de niet-splitsing van BHV discriminatoir waren, toen heeft de particratie zich daar helemaal niets van aangetrokken. Ook de communisten van de PVDA+ hebben door hun opkomst en deelname aan deze onwettige verkiezingen het systeem mee gelegitimeerd.

Die onwettige verkiezingen waren en zijn in feite een staatsgreep van de particratie op de soevereiniteit van het volk; de federale wetten, regering en het federale parlement van vandaag zijn daar nog altijd de uitlopers van. Dat B-H-V vandaag gesplitst is, heeft dan ook vooral te maken met het feit dat de elite die machtsgreep geen tweede keer meer kon plegen zonder dat het systeem zichzelf nog meer zou tonen als een plutocratisch regime.

Daar ligt waarschijnlijk de reden dat de elite - ook de Waalse - vlug-vlug die splitsing in elkaar hebben gebokst. Maar net als de nationalen hebben de communisten het systeem in 2010 uit de brand gered. "Slimste mens" Bart De Wever dreef destijds de hypocrisie zelfs zo ver dat hij publiekelijk de burger opriep de kiesverrichtingen te boycotten, terwijl hij zelf als partijman de verkiezingen ondersteunde. Ja, democratie is nu niet bepaald het doel van de zichzelf democratisch noemende partijen, wel het veiligstellen van de partijfinanciering.

Maar als men, zoals de communisten en de nationalen hebben gedaan, het systeem recht houdt door aan onwettige verkiezingen deel te nemen, hoe kan men dan nu verontwaardigd zijn als de elite verder gaat op dat elan door het onmogelijk te maken op openbare plaatsen propaganda te maken?

De radicale linkerzijde heeft jarenlang gedacht dat ze een front kon vormen met de liberaaldemocratische particratie omdat ze allebei pro-immigratie waren. Dat was en is een grove misvatting, waarvoor ze in de toekomst de prijs zal betalen.

En wij, nationaalrevolutionairen, zullen zowel de staatskapitalisten als de privékapitalisten die rekening presenteren.

Published in Blog

Het establishment is hypocriet - dat wisten we al - maar dat zij die zich anti-establishment noemen niet moeten onderdoen voor de eersten kunt u hieronder lezen. Mocht het niet zo intriest zijn, dan zou je het als een grap kunnen zien. Een wansmakelijke grap, dat wel. Want als je dan toch plots bevangen wordt door een sociaal gevoel, dan is het misschien nuttiger dat je als partij een sociaal programma ontwikkelt. Een dat antiliberaal is in de plaats van de liberale agenda van de N-VA en de rest van de liberaaldemocratie na te apen. In plaats daarvan gaat zij net als de rest van de particratie de asociale agenda verdoezelen door een paar marginale mascottes op lijsten te plaatsen, waardoor de indruk gewekt wordt dat je sociaal bezig bent. 

De liberaaldemocratie wil doen uitschijnen dat iedereen "betrokken" is. De waarheid is echter dat alleen de elite het voor het zeggen heeft. En die elite zou dan ook  de taak om de zorg voor de massa en zeker voor de zwaksten onder hen op moeten nemen. De massa en vooral de zwakkeren onder hen laten opdraaien voor de elite door die eersten "medeverantwoordelijk" te maken, getuigt van een ongehoorde decadentie van die elite.

En zo verwordt wat op het eerste zicht moet overkomen als een sociaal bewogen handeling - het op verkiezingslijsten plaatsen van verstandelijk gehandicapten - tot een antisociale schertsvertoning.

Lees hier het oorspronkelijke artikel.

Published in In de Media

 

De PVDA (en dan vooral haar voorzitter) wordt door de burgerij al een tijdje gepromoot als verstandige mensen die een valabel alternatief naar voren schuiven dat, gepaard met gerechtvaardigde kritiek op de crisis, het erkennen waard is.

Daarbij is het voor de liberale en internationalistische fractie van de burgerij belangrijk dat de PVDA, naast een bondgenoot ter uitbreiding van de immigratie, ook en vooral een fanatieke bondgenoot is tegen elke vorm van nationalisme.

De aan het buitenland verkochte elite (de EU-transnationalisten) kunnen dus rekenen op de steun van de communisten op twee van de belangrijkste domeinen die hun winstmaximalisaties moeten garanderen. Lage lonen door een surplus aan werkkrachten en een transnationale afzetmarkt voor haar producten.

Dat de voorzitter van de PVDA daarbij soms kemels schiet en ronduit contradictoire en onsamenhangende oplossingen naar voren schuift, dat is daarbij van geen tel. Neem nu de eis van de PVDA voor het nationaliseren van banken. Wie gaat die banken nationaliseren en van wie worden ze eigendom? De nationale staat en het volk van die nationale staat, zo zou je toch zo denken.

En als je beroep doet op de nationale staat en het volk van die nationale staat dan heb je toch nationalisme?

Maar zo ziet de PVDA dat niet, of zo wil ze dat niet zien, want het gevaar bestaat dat er  dan een deel van haar kleinburgerlijke achterban uit de intellectuele middenklasse zou afhaken. En belangrijker nog, dan zou een deel van de machtselite de partij niet meer als een bondgenoot zien om haar transnationale Europese belangen mee te verdedigen.

Nochtans zijn de erfgenamen van het maoïsme zich maar al te bewust van het feit dat communisten, als het hen past, niet terugdeinzen voor enige nationalistische reflexen.

In de publicaties van de partij worden de banden met China en het vroegere maoïsme niet meer nadrukkelijk in de kijker gezet. Deels omdat het een band zou blootleggen met een land dat wat kolonialistische uitbuiting betreft elke verbeelding tart. En verder omdat het een duidelijk voorbeeld is van het protokapitalisme van de communistische voorhoede en de corrruptie die het genereert.

Maar ook omdat de partij de geschiedenis graag naar de hand zet (lees: vevalst) of liever verzwijgt.

De PVDA wil dan ook niets meer geweten hebben van het feit dat de communistische partij en de latere grote roerganger Mao in de jaren '20 van de vorige eeuw een tijd lang functionaris geweest is van de ultranationalistische beweging Kuomintang (KMT) van oprichter Sun-Yat Sen.

De Communistische Partij van China moedigde zelf het dubbellidmaatschap van de KP en de KMT aan. Zo had de KP zeven afgevaardigden in het "centraal uitvoerend comitée" van de KMT en had Mao een directeursfunctie aan het door de KMT geleide Boerenopleidingscentrum.

Maar volgens Peter Mertens leidt nationalisme steeds tot rascisme en fascisme, dat is een beetje een rare gedachtensprong. Want als dat echt zo is, wat moeten we dan denken van de Chinse communisten waar de partij zulke goede banden mee heeft?

En wat moeten we dan denken van de PVDA zelf?

Zijn zij dan cryptofascisten?

Voor mij is dat niks nieuws.

Maar voor de burgerlijke aanhang en voor de vele komieke zielen uit de amusementswereld die als  democratische voorvechters dienst doen op lijsten van de PVDA moet dat toch even schrikken zijn.

Stel je voor, daar sta je dan te blinken op een verkiezingslijst van de PVDA. Eentje vol  met rode cryptofascisten, verkleed als clowns met rode neuzen.

Rood, zoals het bloed van de miljoenen arbeiders, systematisch vermoord onder het communisme.

Published in Artikels
RVV AntwerpenZaterdag 29 mei houdt de N-SA Ronde van Vlaanderen halt in Antwerpen. De bedoeling van deze bijeenkomst is het succes en de vooruitgang van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief te consolideren door de komende maanden alle provincies aan te gaan. De standpunten, evoluties en ambities van het Alternatief zullen naar leden en sympathisanten toe verduidelijkt worden om zo iedereen bij de verdere uitbouw van het te betrekken.

Daarbij zal bijzondere aandacht uitgaan naar de Belgische politieke perikelen en wat het Alternatief voor conclusies hieruit trekt, alsook wat voor ambities het hierdoor koestert.

Wees dus welkom, zaterdag 29 mei om 20u te Klokkestraat 85, Duffel. Meer info te bekomen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Published in Nieuws & Pers
Monday, 14 June 2010 19:53

Putsch gelukt

De onwettige verkiezingen zijn voorbij. De nationalistische burgerlijke partijen die door hun deelname het Belgische feit erkend en bevestigd hebben, hebben daarmee hun echte doelstellingen blootgelegd.

Het Vlaams Belang is daarbij sterk in het promoten van zijn tegenstanders. Dit deed het door om beurten LDD en N-VA op te vrijen en voor te stellen als bondgenoten in de strijd voor een vrij en onafhankelijk Vlaanderen. En inderdaad: de burgerlijke nationalistische partijen zijn bondgenoten. Niet in het streven naar nationale onafhankelijkheid, maar wel in hun streven om een ultraliberaal filiaal van de Belgische staat op Vlaamse bodem te installeren. Het Vlaams Belang heeft daarvoor de rekening betaald. Terecht. De Wever vreet zich vet aan VB-stemmen en Dewinter zegt in de pers dat hij gelukkig is dat hij dat voor Vlaanderen mag ondergaan. Puur masochisme of pure domheid, wie zal het zeggen?

Feit is dat de Vlaamse en Waalse burgerij onderling zullen afspreken hoe ze de sociale afbraak gaan organiseren binnen het kader van het Belgische bestel. Dat de Vlaamse burgerij de collaboratie met de Waalse socialistische staatskapitalisten wil afkopen door voor het eerst in dertig jaar een lid van de PS-kleptocratie aan het hoofd van België te plaatsen is daarbij veelbetekenend voor hóe ver de Vlaamse burgerlijke elite wil gaan in ruil voor het recht op sociale afbraak in Vlaanderen .

De Vlaamse burgerij acht zich nu sterk genoeg om in het Vlaamse landsgedeelte een ferme stap te zetten in het afbreken van het sociale model. Daarom heeft de winnaar van de verkiezingsputsch, de N-VA, de hulp nodig van de Waalse kameraden van de PS. De Walen zullen door de N-VA worden gerustgesteld dat de sociale afbraak partieel en het grootst zal zijn in Vlaanderen. Maar om dit te kunnen doen wil de Vlaamse burgerij hervormingen in de bevoegdheden van de deelstaten, zodanig dat ze Vlaanderen en de Vlaamse bevolking nog meer in de tang van het ultraliberalisme kan zetten. Dit met afbraak van sociale verworvenheden en vermindering van loon tot gevolg.

Die bevoegdheden zijn er dus niet op gericht om van Vlaanderen een zelfstandige vrije staat te maken, maar zijn louter bedoeld om op massale wijze besparingen bij de eigen bevolking te kunnen doorvoeren. Daarom gaat het discours van De Wever steeds over hervormingen van de arbeidsmarkt en belastingheffing. De andere bevoegdheden ziet Dewever liefst uitbesteed aan het buitenland. Aan de Verenigde Staten van Europa. In hoofde van de N-VA kan men dan ook niet spreken van een Vlaamse onafhankelijkheidspartij, het is een Europese integratiepartij. Met deze constructie wil de Vlaamse burgerij de mogelijkheid krijgen om haar greep op de economie stevig, en met behulp van een ultraliberaal concept, in handen te nemen. In ruil daarvoor zal de Vlaamse burgerij Di Rupo en zijn kleptocraten in hun speeltuin verder laten spelen. Want vergis u niet, de socialisten in Wallonië zijn reeds een tijdje bezig om met de massale geldtransferten die zij van de Vlaamse bevolking stelen een economische relance te voeren. Daar wordt dus werkgelegenheid gecreëerd met ons geld. Dat dit in het belang is van Belgische en dus ook Vlaamse kapitaalgroepen hoeft niet onderstreept te worden. Vergeet niet dat Brussel hierbij van oudsher als jackpot voor de Belgische elite fungeert. In Wallonië (door Vlaamse immigranten) en Vlaanderen werd en wordt gewerkt; in Brussel wordt de kassa geteld.

Zo is het reeds 180 jaar en zo werkt België. Daar verandert met het Europese integratiebelgicisme van de N-VA niks aan. Alleen: de Vlaamse bevolking zal een extra prijs mogen betalen om de Vlaams-Belgische elite uit de crisis te halen. De Walen zullen daarvan veel minder last ondervinden. Met dank aan de Europese confederalisten van de N-VA en de rest van de Vlaamse economische en politieke elite. Dat is en was de inzet van deze onwettige politieke machtsgreep. De burgerlijke media en persgroepen die als megafoon van kapitaal en liberaal kapitalisme dienstdoen, hebben Dewever gehypet. Daar de bevolking door deze media volledig kan worden gestuurd, is het resultaat niet eens verwonderlijk te noemen. De kapitaalgroepen hebben een politiek product gepromoot. Een besparings- en sociaal saneringsproduct. Is er iets nieuws onder de Belgische zon?

Published in Artikels

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter