Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday24 October 2017

 

 

Aanstaande zaterdag gaat het betogerslegioen van Nation naar Brugge om er het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) te versterken dat aan de gevangenis van Brugge de doodstraf voor terroristen gaat eisen. Vlaanderen Identitair zegt de actie van het N-SA te steunen. Het is anders niet langer dan ook al van voorbije zondag geleden dat tientallen extreemrechtse Vlaams-nationalisten en enkele neonazi’s in Merksem bijeen waren om hun verontwaardiging te uiten over de doodstraf die August Borms kreeg voor collaboratie met de nazi’s. Pro doodstraf in het ene geval, contra doodstraf in het andere geval. Over het principe van de doodstraf lijkt men in die kringen niet echt na te denken. Hersensinhoud is vaak omgekeerd evenredig met de mate van stoer doen. (Bron AFF 12/04/16)

 

 Bovenstaande tekst ( zonder dt en andere schrijffouten - iets waar de schrijver van het AFF –als hautaine salon-revolutionair zich een hartinfarct aan ergert als wij ons daaraan bezondigen ) staat propvol met foute veronderstellingen en conclusies- een amalgaam van zaken die met elkaar niets te maken hebben… wat is dan erger -aan een dt fout  maken-of grove denkfouten maken. Want aan een dt fout is nog nooit niemand gestorven  maar aan denkfouten maken - zoals klasiek inks veelal doet - daar zijn al miljoenen onschuldige mensen de dood door ingejaagd, maar dat even terzijde.

Het manneke van het AFF maakt zich vrolijk ( linkse intellectuelen maken zich al vrolijk om een scheet in een netzak ) over het feit dat het N-SA volgende zaterdag 16 april aan de gevangenis van Brugge de eis voor de herinvoering van de doodstraf voor terroristen zal eisen.

Volgens de linkse koekoek van het AFF is het feit dat we dat doen ( de herinvoering van de doodstraf eisen) te wijten aan onze beperkte herseninhoud. Hoe salon-links de dag van vandaag analyses maakt is dan ook van een schrikwekkend laag peil maar is ook niet verwonderlijk -zeker als je weet dat links  niet eens doorheeft dat immigratie een kapitalistisch project is. Dan moet je niet verder vragen hoe het gesteld is met de kennis van pakweg “het historisch materialisme’”- maar dan toegepast op immigratie en religie. Laat staan dat ze iets simpelers zou begrijpen over maatschappelijke processen en wie ze stuwt. ( als het nu al te moeilijk wordt jongens en meisjes van het AFF dan kom ik het wel eens uitleggen hoor -jullie moeten alleen het hol waar jullie nu in verstopt zitten aan mij meedelen).

Maar nu over de grond van de zaak: de salon-linkse marginalen van het AFF vinden het een tegenspraak dat -zogenaamd- extreemrechtse militanten enkele dagen terug op een herdenking voor Borms aanwezig waren ( Borms kreeg na de laatste wereldoorlog de doodstraf en werd op 12 april 1946 in de kazerne van Etterbeek terechtgesteld) terwijl de Vlaams nationalisten van Vlaanderen Identitair op hun blog aangekondigd hebben de eis voor de herinvoering van de doodstraf van het N-SA te steunen. Volgens salon-links is dat te wijten aan de beperkte herseninhoud van de leden van VLI en uiteraard ook aan die van de N-SA sympathisanten en leiding. Wij zijn voor links blijkbaar allemaal leden van de “Simple Minds” geworden.

Op die nonsens van links willen we toch even ingaan, omdat je dat soort niet altijd kan negeren, dit omwille van het feit dat die ratten anders maar blijven knagen aan hetzelfde been, en dat is vervelend.

Wat betreft de herdenking van Borms - en de eis van ons voor het herinvoeren van de doodstraf voor terroristen: ik snap absoluut niet waar de tegenspraak zou kunnen liggen, want beweren dat Borms een terrorist zou geweest zijn dat, heeft zelfs de rechtbank die hem tot de dood heeft veroordeeld niet gedaan. Borms heeft geen enkele dode op zijn geweten en heeft geen aanslagen gepleegd. Zijn enige misdaad was een politieke misdaad , misdaad die erin bestond België als staat (op een vreedzame manier ) te willen vernietigen en tot dat doel (politiek) gecollaboreerd heeft met de toenmalige Duitse vijand . Van terrorisme in hoofde van Borms is dus geen sprake. Hij is niet veroordeelt voor terrorisme , maar voor landverraad. Dus waar zouden wij ( of de VLI) in tegenspraak handelen met de eis voor doodstraf voor terroristen?

Trouwens de molimterroristen beschuldigen we niet van landverraad, zij zijn in onze ogen nooit langenoten geweest en zullen dat ook nooit zijn, dat vinden wij maar consequent.

Dat veel Vlaams nationalisten zich omwille van de repressie na de laatste oorlog tegen de doodstraf uitspreken ( daarom dat de eis van Dewinter voor de herinvoering van de doodstraf niet met de steun van zijn eigen partij gebeurt maar een louter opportunistisch zet van hem persoonlijk is -eis die door een groot deel van de leden en kaders van zijn partij wordt afgekeurd) is een feit.

Maar –en dit ter info van het AFF -alsook van iedereen die met dit soort van opmerkingen afkomt :

“Het N-SA is geen Vlaams nationalistische maar een solidaristische beweging. Voor ons zijn de analyses van Joris Van Severen over België en de vorming van een Groot-Nederlandse staats correct en die volgen wij. Wij delen dus niet de besognes van de separatistische Vlaamse beweging  nog delen we de trauma’s die Vlaams nationalisten nog steeds met zich meedragen. ( Dat kan voor individuen die binnen onze beweging militeren nog wel het geval zijn maar die laten dat achter zich vanwege het groter ( Dietse) plaatje dat wij aanhangen. Dat is een individuele politieke en morele keuze. Waarbij de vraag mag gesteld worden wat er meer anti-belgisch establishment is, separatisme of Diets nationalisme. (maar dat is een andere discussie)

Wij hebben dus geen ‘historische’ belemmeringen als het over de herinvoering van de doodstraf gaat, trouwens Joris Van Severen werd terechtgesteld zonder proces - en dus is ook daar geen reden te vinden om de doodstraf niet te willen invoeren voor ons, want als de elite van plan is iemand te vermoorden (laten vermoorden door de Fransen zoals in het geval van Van Severen) dan hebben zij geen wetten nodig.

Dat we over het ‘principe’ van de doodstraf niet hebben nagedacht , zoals het AFF beweert dat klopt niet. We hebben er zelfs zo goed over nagedacht dat we tot de conclusie kwamen dat de eis voor de doodstraf niet eens een rechtse - laat staat een extreemrechtse- eis is. Want als je het uitvoeren van de doodstraf louter als een ‘rechts’ principe ziet dan moet je concluderen dat China een extreemrechtse staat is . Want in China worden elk jaar meer dan 1000 terechtstellingen uitgevoerd (het echte aantal is staatsgeheim) Dus als de PVDA leutert : over extreemrechts en de doodstraf -dan is dat waarschijnlijk ook aan hun beperkte herseninhoud te wijten ( en dat zou dan wel eens wel echt kunnen kloppen)

Wij hebben echter geen probleem om een links standpunt inzake de doodstraf - zoals het in China in de praktijk wordt toegepast- over te nemen. Want ook hier moeten we het nog maar eens duidelijk maken: het N-SA is een nationalistisch links- economische beweging. Daar kan het AFF en de rest van links alsnog een punt aan zuigen- revisionistisch als ze zijn en verkocht aan de kapitalistische immigratielobby.

 

 

Friday, 08 April 2016 17:31

PVDA wil revolutie met steun van de islam

Written by

 

En de Islam is daarbij vandaag de 'gewapende voorhoede' van de partij van het proletariaat, partij van het proletariaat waarvan de PVDA nog altijd beweert dat zij die in ons land vertegenwoordigd.

 

 

Er is dus geen Leninistische tegenstellingen tussen het atheïsme van de communisten en hun steun aan de islam. Dit omdat de klassenstrijd voor Lenin (en voor Marxist-Leninisten ) altijd op de eerste plaats komt,  en belangrijker is dan het propageren van het atheïsme, waarbij ze willen wachten tot na de revolutie om de godsdienst aan te  pakken. Dat is misschien een goede strategie ( als communist) zo lang de partij de gewapende krachten in handen heeft ,en zij dus over de macht van het geweer beschikt. Maar in de huidige omstandigheden is dat zeker niet het geval, en zijn de wapens in handen van het godsdienstige ingevoerde proletariaat ( dat door reactionaire klerikale krachten uit de oorsprongslanden van de islam wordt aangevuurd  geleid en van wapens voorzien.

Wat partijen zoals de PVDA vandaag doen met het steunen van het ingevoerde (godsdienstige) proletariaat is dus (zelfs vanuit Marxistisch Leninistisch standpunt) een zeer gevaarlijke gok. De revolutie van Khomeini in Iran heeft voldoende aangetoond dat het proletariaat niet noodzakelijkwijs de kant van de seculaire revolutionairen kiest bij een gewapende opstand. Zeker niet als de islam als bondgenoot wordt gezien, of als die zich als zodanig aandient. Ook bij vreedzame revoluties (Arabische lente) was dit het niet het geval, daar steunde het proletariaat vooral de Moslimbroeders.

Dat bewijst ten overvloede dat de Leninistische doctrine van steun aan een godsdienst - om daarna door te stoten naar een 'proletarische revolutie' -compleet mislukt wanneer die godsdienstige bondgenoten islamieten zijn. En daarvoor heeft Lenin ook gewaarschuwt als het om ontwikkelingslanden gaat-maar waarom zou dat niet opgaan voor 'ontwikkelde' landen, want ook hier is verovering van grond( in de vorm van vastgoed , industriele eigendommen en marktaandeel in distributie van consumtiegoederen -halallijnen en islamitische kledij - gecombineert met islamisme. Waar de burgerij al in meegaat als het om het veroveren van jobs gaat door islamitische inwijkelingen( men wil zelfs quota wat dat betreft). Dus is onderstaande stelling van Lenin ook in de westerse context  van toepassing,  met islamieten een alliantie sluiten is dus bijzonder riskant en zelfs contraproductief voor de proletarische strijd.

 

“Van het allergrootste belang is het om in het achterhoofd te houden: de noodzaak van de strijd tegen de clerus en andere invloedrijke reactionairen- als ook de strijd tegen middeleeuwse elementen in achtergestelde landen te voeren (…) evenals is het noodzakelijk is om het Panislamisme- en gelijkaardige bewegingen -te bestrijden die er naar streven om hun strijd te combineren met nationale bevrijdingsbewegingen tegen het Europese en Amerikaanse imperialisme met als doel de positie van Khans, grote landbezitters en mollahs te versterken” 

Lenin/ "Tien thesissen over nationale en koloniale kwesties"

 

Na de revolutie in Iran werden eerst de seculieren van de Mujaheddin e-Khalq en de Fedayan (allebei maoïsten) uitgeschakeld, gevangengezet of vermoord en kort daarna ook de communistische Tudeh partij ( die eerst aan steun verleent hadden aan Khomeini om de twee bovenstaande partijen te verbieden). Voorwaar een mooi Leninistisch resultaat van strategisch inzicht in de lokale machtsverhoudingen -en een toppunt van miskenning inzake de strategie van een islamitische medestander.

Lenin was een gokker en zijn volgelingen vandaag zijn al even verslaaft aan het spelen met grote inzetten ( de levens van arbeiders en van bevolkingen) als hij was. Maar de baseline is deze:

Leninisten denken de godsdienst naar hun hand te kunnen zetten ( dat lukte in Rusland omdat het daar om een christelijke godsdienst ging en deze godsdienst geen combattieve staatsideologie in zich droeg, ze werd wel door de Tsaar als staatsgodsdienst gebruikt om het volk in zijn greep te houden - daarom kreeg de clerus allerlei privileges- maar de godsdienst an sich is niet staatsvormend.

Dat is helemaal anders bij de islam, de islam is een staatsideologie (het vormen van een Kalifaat is daar het bewijs van ) met een zeer agressieve militaire strategie. En een eigenaardigheid daarbij is dat er parallelen tussen de strategie van Lenin en die van de islam zijn.

Lenin wou (zoals de PVDA vandaag wil doen met haar steun aan de ingevoerde islamieten) godsdienst als breekijzer gebruiken om zo een sociale revolutie te kunnen voeren, om daarna een atheïstische maatschappij op te richten. De islam daarentegen gebruikt de sociale revoluties om haar reactionaire en pro kapitalistische doelen (olie en grootgrondbezit en overname van land in het westen) te bereiken en om daarna  een religieuze staat op te richten.

En het stotterende mannetje van de PVDA 'Peter Mertens' denkt de ingevoerde islamisten op termijn te slim af te zijn. En  dat zou wel eens heel naar kunnen aflopen. Voor ons als volk, maar ook voor hen (net zoals in Iran destijds).

 Want deze keer zullen het niet SA leden zijn die de roden in heropvoedingskampen zal opsluiten, het zullen hun islamitische vrienden zijn die dat zullen doen. Waarbij de communisten deze keer  een wel heel unieke keuze zullen kunnen maken, ze kunnen zich bekeren tot het ware geloof.

Veel communisten bekeerden zich tenslotte na de machtsovername van de NSDAP tot het nationaalsocialisme. Ze kregen zelfs een voorkeursbehandeling ( ze moesten geen proeftijd doorlopen zoals ander kandidaat leden van de NSDAP dat moesten doen voor ze definitief lid konden worden van de partij) -dit op speciaal bevel van Hitler.

Men zegt wel eens dat de geschiedenis zich niet herhaalt, maar ik zou daar geen geld op inzetten, een nationalist is van natuur  geen gokker, maar communisten zijn beroepsgokkers. Zij willen zich daarom nog eens met al hun domme kracht inzetten voor een verloren zaak ,dit door zich met een achterlijke godsdienst te verbinden om zo hun doel te bereiken.

En daarbij is één ding zeker, de eigen arbeidersklasse  de eigen bevolking zal de verliezer zijn. Dat de islamisten de communisten daarna zullen ophangen zoals in Iran, dat kan ons niet schelen. Eigen Leninistische schuld.

 

 

"Toen onze fractie vanaf het spreekgestoelte van de Doema verklaarde dat godsdienst de opium van het volk is, handelde ze volkomen juist en schiep ze een precedent dat de grondslag moet vormen voor alle uitlatingen van Russische sociaaldemocraten ten aanzien van de godsdienst. Had men nog verder moeten gaan en nog uitvoeriger atheïstische conclusies moeten trekken? Wij geloven van niet. Dat zou het gevaar met zich hebben kunnen brengen dat de strijd van de politieke partij van het proletariaat tegen de godsdienst te veel de nadruk zou krijgen, en het zou ertoe hebben kunnen leiden dat de grens tussen de burgerlijke en de socialistische strijd tegen de godsdienst zou worden uitgewist. De eerste taak die de sociaaldemocratische fractie in de Doema van de Zwarte Honderd moest volbrengen, heeft ze met ere volbracht"

V.I Lenin " Over de houding van de arbeiderspartij tegenover de godsdienst"

Thursday, 07 April 2016 14:51

De links en linksliberale mea culpa doctrine

Written by

 

Links is uitgegroeid tot een sekte, waarbij de machtsstructuur, met inbegrip van alle scholastieke pretenties, van de Kerk arglistig werd nagebootst. De leerrede en catechismus huldigen nu echter een ware omkering van alle gevestigde waarden; binnen dit kader blijft zelfs het gezonde boerenverstand niet bespaard van de verdenking op ketterij. Tenslotte worden deugden en ethische overwegingen afgebroken, misvormd en op bedriegelijke wijze aangesproken om de decadentie op alle ...terreinen te rechtvaardigen en te consolideren. Rechtvaardigheid, mededogen en naastenliefde staan hierdoor in dienst van het indoctrineren van zelfhaat, het bekende white guilt-syndroom, wat dan leidt tot ziekelijke verschijnselen, waarbij blanke Europese vrouwen zelfvernedering, verkrachting en andere vormen van geweldpleging op hun persoon door allochtone mannen gaan beschouwen als een sublieme blijk van boetvaardigheid en compensatie voor al het leed dat niet-Europeanen werd aangedaan door de Europese beschaving. In een nog niet zover verleden toonde de Kerk weinig voeling met de belangen en noden van het klootjesvolk en het hoeft geen betoog dat de "Linkse Kerk" hiermee ook een parallelle gedragslijn heeft ontwikkeld, waarbij ze evenmin vies is om de autoriteiten op te vrijen zoals haar vroegere tegenhanger, en hen bij het minste spoor van intimidatie en opstandigheid aan te zwengelen tot politionele acties en het inschakelen van het juridisch apparaat om het volk onder de knoet te houden.

ingezonden stuk van lezer over de mea culpa doctrine van links

Tuesday, 05 April 2016 18:20

Het antwoord is nu gekend : het wordt chaos en geweld

Written by

 

 

 

“Wij weten niet wat er zal gebeuren, wat de reactie van de blanke en christelijke Europeanen zal zijn als ze met deze toestroom van hongerende en onwetende afrikanen geconfronteerd zullen worden”

“We weten niet of Europa dan een vooruitstrevend en verenigd continent zal blijven of dat het vernietigd zal worden, net zoals dat is gebeurt bij de invasie van de barbaren”

 

Kaddafi

 

 

Hoezeer de leden van de verschillende voetbalsupportersclubs zich ook draaien en keren om aan de pers en het regime duidelijk te maken dat ze niets met extreemrechts of fascisme te maken hebben, het zal tevergeefs zijn.

Wat het regime wil, is dat niemand het in zijn hoofd haalt om immigratie, islam en terreur met elkaar in verband te brengen. Verzet tegen de terreur en oproepen om de terreurgodsdienst aan banden te leggen is voor de politieke elite taboe. De leugen van een “vreedzame diversiteit” moet te allen prijze bewaard worden.

Iedereen die de asielinvasie of de massa-immigratie en daarbij horende vernietiging van ons sociale en culturele model aanklaagt, is in de ogen van het regime en van links (in aflopende orde): fascist/neonazi, extreemrechts of populist.

Daar verandert een persconferentie of bedevaart naar Lourdes een splinter aan. Jullie worden trouwens al jaren als “hooligans” gestigmatiseerd door de dikke geldburgerij, de linkerzijde en het regime – ook daar hebben jullie al alles tegen geprobeerd om jullie te rehabiliteren en van die scheldnaam af te raken.

Antiracisme-campagnes van de voetbalbobo's hebben jullie geslikt, gedragstherapie is jullie opgedrongen (opgedrongen door corrupte voetbalkapitalisten en politiekers die teren op jullie trouw aan de club). De burgerlijke elite legt jullie op wát jullie mogen scanderen rond het veld, wélke banners jullie mogen dragen, zelfs welke gebaren jullie mogen maken. De burgerlijke klasse wil ons leden van de werkende klasse (zijn wij immers niet overwegend arbeiders en bedienden?) altijd in het gareel houden. Zij haat ons wanneer we een eigen mening hebben en daarvoor opkomen.

En nu heeft de bourgeoisie zich het pleuris geschrokken, nu jullie patriotten blijken te zijn. Patriotten die zich willen inzetten voor het volk en voor het land. De voetbalbond en de burgerij vindt patriotisme wel leuk als het om de nationale ploeg draait. Maar wanneer het over sociale en politieke mores gaat, dan hebben ze liever dat jullie forfait geven.

En dus, beste voetbalfans, zullen jullie uiteindelijk toch een keuze moeten maken. Ofwel verdragen jullie de verwijten “extreemrechts” en “fascist” te zijn en dan zullen jullie je verzet tegen terrorisme als patriot verder kunnen voeren met opgeheven hoofd (omdat de vrije wil het heeft gehaald op de dwang van media en links). Ofwel nemen jullie afstand van andere patriotten, patriotten die, net als jullie met het scheldwoord “hooligan”, al jaren door het leven moeten gaan met het scheldwoord “fascist” of “extreemrechts individu”, maar toch verzet blijven voeren voor de juiste zaak.

Het is de keuze tussen moedig individu of massa zijn. Topspeler of nobody zijn. Zelf doelpunten maken of doelpunten laten maken door de vijand op het eigen veld. Die keuze kan niet moeilijk zijn.

Page 6 of 133

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter