Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Sunday, 09 November 2008 20:01

Discriminatie? Het mag!

Written by 

Een rechter heeft geoordeeld dat het ontslag van een vakbondslid uit de vakbond ontoelaatbaar en onwettig is. Het vakbondslid in kwestie had op een kieslijst van de partij Vlaams Belang gestaan en was zo voor de vakbond niet meer aanvaardbaar als lid van hun organisatie vanwege de ideologische verschillen die deze kandidaatstelling meebracht. De ontoelaatbaarheid van het ontslag, en dus de verwijdering uit de vakbond, is echter niet op principiële gronden afgekeurd door de rechter maar wel doordat de vakbond had nagelaten de vakbondstatuten op een wettelijke wijze zo aan te passen dat dergelijke ontslagen op een juridisch correcte wijze zouden gebeuren. Omdat dit blijkbaar niet het geval was, is het ontslag nu voorlopig niet rechtsgeldig verklaard door de rechter. Het VB juicht de beslissing van de rechtbank toe en beweert dat ze een overwinning op de vakbonden heeft behaald...

 

Maar wij van het N-SA vragen ons af waarin die overwinning schuilt. Dat een lid van een vakbond, of bij uitbreiding een lid van om het even welke organisatie, uit deze organisatie kan worden gezet vanwege ideologische verschillen, of maatschappelijke geschillen, zien wij juist als een zeer toelaatbare vorm van discriminatie. Het VB hanteert dit instrument van uitsluiting trouwens zelf telkens wanneer een lid op de zenuwen van de partijbaronnen werkt. Ondergetekende mocht zelf al twee keer van deze maatregel genieten en er was daarbij nooit sprake van enig verweermiddel, ook al zijn die in de statuten voorzien. Maar wie maalt daarom? Zal Morel (als verantwoordelijke van de vakbondscel) nu al de ontslagen in de partij gaan toetsen aan wettelijkheid of billijkheid? Daar zal het volk naar komen kijken. Wij zijn voorstanders van de idee dat organisaties het recht moeten hebben om te discrimineren op basis van overtuiging  en er bijgevolg ook mensen mogen geweerd worden door verenigingen die niet hetzelfde denken als de organisatie waar ze lid van zijn. Als een partijprogramma tot doel heeft om vakbonden onder curatele te plaatsen van rechters en patroons (zoals het VB partijprogramma dat doet met haar eis voor rechtspersoonlijkheid voor vakbonden) dan is het toch begrijpelijk dat die vakbond iemand als lid kan schrappen wanneer die tegenstrijdige doelstellingen binnen die organisatie vertegenwoordigt.

 

In de jaren 1970 tot zelfs eind de jaren '80 waren het de communisten en trotskisten die de geliefkoosde doelwitten waren van de vakbondleiding om als kop van jut te dienen, en als ze iemand verdachtten van lidmaatschap van een communistische partij dan kon je gaan, ook als je, zoals ondergetekende, een vakbondsafgevaardigde was van het ABVV. Ze hadden geen statuten nodig om je te dumpen. Deze zuiveringen werden onder luid gejuich en applaus van alles wat zich klassiek rechts noemde doorgevoerd, raar dat 30 jaar later een liberaal-rechtse partij als VB nu zo van zijn oren maakt, maar dan met hun eigen militanten als slachtoffer. Er is dus niks nieuws onder de zon en het is ook niet een specifiek anti-VB gebeuren. In plaats van een vendetta te gaan uitvechten tussen vakbondsleden van de eigen partij en hun vakbonden, hadden de kopstukken van het VB beter een eigen syndicale organisatie uit de grond gestampt, maar ja daar moet je natuurlijk een sociaal en economisch programma voor ontwikkelen dat zoiets mogelijk maakt. Hoewel, als zelfs de liberalen een vakbond kunnen verzoenen met de aan hen verwante liberale partij VLD, dan moeten de VB stategen dat toch met een vingerknip kunnen verwezenlijken, en niet zoals nu een armoedige vakbondscel in leven houden ter bevordering van de carrière van madame Morel? Deze strategie zou veel vruchtbaarder zijn geweest dan de huidige non-strategie, en ze zou vanwege een voormalige solidaristisch partij ook veel logischer zijn geweest dan het huidige vakbondje pesten.

Maar voor ons van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief heeft het aanvechten van het recht op discriminatie door het VB nog een veel zwaardere consequentie dan alleen maar het vakbondverhaal. Door het feit dat het VB via een gerechterlijke uitspraak het ultraliberale dogma (van de totale gelijkheid van rechten en het vragen van een verbod op discriminatie van om het even wie en om het even wat) uitdraagt, ondermijnt het haar eigen doelstellingen en zelfs haar eigen politiek programma. Is het VB er nu voor gewonnen dat iedere vreemdeling zo maar een job kan krijgen en houden (als 'lid' van een onderneming)? Is het VB nu tegen een afdanking of verwijdering uit een organisatie vanwege het feit dat die persoon een sluier of enig ander teken van overtuiging publiekelijk toont binnen een organisatie (werkplaatsen behoren hier ook toe naar ons weten)? Mag je illegalen van het VB niet meer uit het land zetten als zij kunnen bewijzen dat ze reeds jaren lid zijn van onze structuren en onze gemeenschappen en dit kunnen bewijzen door taal, familiebanden, werk, vriendenkring?

Voor het Vlaams Belang mag discriminatie niet en als iemand ergens lid van wil worden of lid van wil zijn dan mag ieder individu dat zelf bepalen. Het hyperindividualisme van de burger als klant ten top. Alle rechten zonder plichten, alle steun krijgen zonder zelf te ondersteunen, zoals hun vakbondsmilitanten dat nu doen binnen hun vakorganisatie. Maar voor ons solidaristen is de staat óók een organisatie en meer bepaald de organisatie van onze volksgemeenschap. Daarom moet een staat het recht hebben om leden te weigeren die niet passen binnen ons volksconcept. Door dat principe voor de rechtbank te gaan aanvechten als een onwettig iets, is het VB weeral eens in de val gelopen van de machtkaste en hun liberale dictatuur van gelijkheid. Deze grote flater weegt in geen duizend jaar op tegen de Pyrrusoverwinning die ze op de vakbonden hebben behaald.

Zielig gewoon!Hoofdcoördinator N-SA

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter