Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Wednesday, 06 April 2011 18:05

VB'er wil Polen doen betalen!

Written by 

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van vrijdag 25 maart 2011

10 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over "de opschorting van een geplande wet die voorziet in de teruggave en compensatie van tijdens de Holocaust in beslaggenomen privé-eigendommen in Polen" (nr. 3639)

10.01 Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, dit is mijn laatste vraag en ze zal niet zo lang zijn.

De huidige Poolse regering heeft begin maart beslist om een geplande wet op te schorten. Deze wet voorziet in de teruggave en compensatie van vooral Joodse privé-eigendommen, die in beslag werden genomen tijdens de periode 1939/1989, en in het bijzonder tijdens de periode 1939/1945 van de Holocaust. Deze beslissing kwam er omwille van de slechte economische toestand in Polen die de financiering van die wet onmogelijk maakt.

Verschillende Poolse regeringen hebben in het verleden nochtans herhaaldelijk gepleit voor deze teruggave van eigendommen of de vergoeding ervan. De meeste andere EU-landen, waar sprake is van een soortgelijk probleem, hebben al veel langer voorzien in wetten die zorgen van restitutie of compensatie voor in beslag genomen activa.

Dit is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid, maar het is ook van belang voor de Polen zelf. Op die manier komt immers een einde aan een juridische discussie over wie nu al dan niet eigenaar is van bepaalde eigendommen. Tegen deze opschorting werd al geprotesteerd door tal van Poolse en buitenlandse organisaties, maar ook door diverse buitenlandse mogendheden zoals de Verenigde Staten.

Heeft de minister maatregelen genomen om te protesteren bij de Poolse overheid tegen de opschorting van deze geplande wet? Zo ja, welke en met welk resultaat? Zo nee, waarom niet? Heeft de minister maatregelen genomen om op het niveau van de Europese Unie te protesteren tegen de opschorting van deze geplande wet? Zo ja, welke en met welk resultaat? Zo nee, waarom niet?

10.02 Minister Steven Vanackere: Mijnheer de voorzitter, de werkzaamheden van het Pools Parlement aangaande een nieuwe wet die in de schadevergoeding of de restitutie van in beslag genomen eigendommen zou voorzien, zijn opgeschort.

Voornoemde wetgeving zou op de periode 1939 tot 1989 betrekking hebben. Zij zou dus betrekking hebben op feiten die zowel van tijdens de Tweede Wereldoorlog als van tijdens het communistisch regime kunnen dateren.

Volgens onze informatie heeft geen enkele staat via formele, officieel-diplomatieke weg bij de Poolse regering gereageerd tegen de beslissing tot schorsing van de bedoelde, parlementaire werkzaamheden. De meeste landen beschouwen een en ander als een interne Poolse aangelegenheid. Ook België heeft op dit ogenblik niet de intentie om in de bewuste zaak de Poolse regering te interpelleren.

10.03 Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord, maar ik wil er niettemin op wijzen dat de staatssecretaris voor holocaustzaken van de Verenigde Staten, Stuart Eisenstadt [Eizenstat, zie De Holocaust-industrie, nvdr], wel degelijk tegen de opschorting van de wet in kwestie heeft geprotesteerd. Zijn protest was ook een officieel standpunt van de Verenigde Staten.

U maakt zich er ter zake dus toch iets te gemakkelijk vanaf, door geen stappen te ondernemen. Ik zou ervoor willen pleiten dat u minstens op het niveau van de Europese Unie erover waakt dat het bewuste dossier wel degelijk wordt aangekaart.

10.04 Minister Steven Vanackere: Mijnheer de voorzitter, ook de fractie van de heer Veys moet eens uitmaken wat naar haar oordeel een regering in lopende zaken wel en niet moet doen. Wanneer zij ervoor kiest kritiek uit te oefenen op de grenzen van lopende zaken, die naar de smaak van hun fractievoorzitter worden overschreden, moet zij indachtig zijn dat zij in voorkomend geval minder gemakkelijk adviezen kan geven aan een regering, om haar aan te sporen bepaalde acties te ondernemen.

De voorzitter: Dat is juist.

Het incident is gesloten.
De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.12 uur.

Bron: De Kamer

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter